โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรัยให้เป็นคนดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

  3.  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  และเอื้อต่อการเรียนรู้

  4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ให้คุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. ส่งเสริม สนับสนุน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทย

  เป้าหมาย

  1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

  2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า

  5.  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเหมาะสมได้ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง

  6. เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริการจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7. สภานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

  .  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:11:36 น.

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษณ์ วิชัยวงษ์ โทรศัพท์: 0956615640 อีเมล์: sarawoot_tor@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]