โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2536  โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาตำบลหัวงัวขึ้น โดยขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์  โคกวังมน   ( สถานที่ตั้งโรงเรียนวังมนวิทยาคารปัจจุบัน )  ซึ่งโรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ นายจำลอง  ภูอ่าง   ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนแม่             กับโรงเรียนสาขา

   

  ปีการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนวังมนวิทยาคาร ใน

  วันที่ 29  มีนาคม  2537  และแต่งตั้งให้  นายจำลอง  ภูอ่าง ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  6  เป็นครูใหญ่

  โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

   โรงเรียนวังมนวิทยาคาร รับสมัครนักเรียนในเขตบริการ  8  โรงเรียน คือ  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยา  โรงเรียนบ้านลาดสระบัว  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์

   

  สภาพปัจจุบัน

  โรงเรียนวังมนวิทยาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์  โคกวังมน  หมู่ที่ 6  ตำบลหัวงัว

  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสภาตำบลมีมติอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  โดยใช้พื้นที่ทั้งสิ้น   47  ไร่ 59  ตารางวา

                ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  ประชากรร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  15  ประกอบอาชีพค้าขาย  และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ  5  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบชาวอีสาน  โดยชุมชนให้ความรู้มือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี  เพราะเห็นความสำคัญกับการศึกษา  แต่นักเรียนส่วนหนึ่งยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน  ไม่สนใจต่อการเรียนมากนัก  ในขณะเดียวกันโรงเรียนจึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:12:12 น.

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0895752046 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐาพร บุญสรรค์ โทรศัพท์: 0844287234 อีเมล์: vanda-mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]