โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพและมุ่งสู่มาตรฐาน

  2. นำภูมิปัญญามาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง

  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ

  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

  6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

  7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา

  8. ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  9.  ส่งเสริม  พัฒนา  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

  เป้าประสงค์

  1.       จัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-net เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระ

  2.       เชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

  3.       นำนักเรียนศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ในและนอกชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

  4.       จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร

  5.       ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีของชุมชน

  6.       จัดเข้าค่ายคุณธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  7.       สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

  8.       ส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  9.       มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

  10.       จัดประชุมผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

  11.      มีห้องแนะแนวเพื่อบริการให้คำปรึกษา

  12.       จัดหา สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:12:12 น.

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0895752046 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐาพร บุญสรรค์ โทรศัพท์: 0844287234 อีเมล์: vanda-mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]