• ติดต่อขอหลักฐานทางการศึกษา
 •  แจ้งติดต่อขอรับเอกสาร ปผ.1/ปผ.7
 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา (อังกฤษDongklang Pattanasuka School) อักษรย่อ ด.พ.ศ. (D.P.S.) เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ทั้งหมด 3 อาคาร

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

  • สีประจำโรงเรียน : ม่วง ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง, เหลือง ความมีคุณธรรม มีระเบียบ
  • คติพจน์ : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก (ปญฺญา  อาภา  โลเก โหนฺติ)
  • เอกลักษณ์ : จริยธรรมเด่น เน้นความพอเพียง
  • อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

  ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารจัดตั้งสาขา ชื่อสาขาตำบลยางอู้ม อนุญาตให้รับนักเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน โดยนายประมวล พงษ์ยุทธา ได้แต่งตั้งให้นายเสงี่ยม ศรีพอ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร เป็นผู้ดูแลสาขา ใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนซึ่งมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 64 คน ใช้คณะครูจากโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่มาสอนวันละ 2 คน ในภาคเรียนที่ 2 ได้ย้ายไปใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่สภาตำบลยางอู้ม   ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้โครงร่าง สร้างเป็นอาคารขนาด 7 x 21 เมตร  บนที่ดินของนายเกณฑ์ อิ่มสาร พร้อมญาติพี่น้องร่วมกันบริจาคจำนวน 25 ไร่ 66 ตารางวา ปีการศึกษา 2535  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นเอกเทศชื่อว่า โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา แผนชั้นเรียน 3-2-2/0-0-0 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเรียงตามลำดับชั้นได้ 120-84-64 และได้แต่งตั้งให้นายเสงี่ยม ศรีพอ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา เป็นการประจำ และได้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในเวลาต่อมา

  • ในปีเดียวกันพระอาจารย์ครูบาคำพันธ์ คัมภีรญาโณ ประธานสงฆ์วัดเขาแจงเบง จังหวัดจันทบุรีได้จัดซื้อที่ดินบริจาคเพิ่มเติมจำนวน 43 ไร่ เป็นเงิน 301,000 บาท รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 68 ไร่ 66 ตารางวาปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหาร เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  • วันที่ 19 มกราคม 2543 กรมสามัญได้แต่งตั้งนายสรรทัศน์ ประทุมชาติ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2546 ได้มีการปฏิรูปการศึกษาและแบ่งเขตการศึกษา ซึ่งโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษาอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์เขต 2 และตำแหน่งผู้บริหารได้ปรับปรุงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  • วันที่ 19 มกราคม 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ได้แต่งตั้งนายเสงี่ยม ศรีพอกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนเกษียณอายุราชการ
  • วันที่ 18 มกราคม 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ได้แต่งตั้งนายมานิต วรสิทธิกร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
  • วันที่ 18 มกราคม 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ผู้อำนวยการ นายมานิต วรสิทธิกร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และในปี 2560 ได้ย้ายไปโรงเรียนสหัสธ์ศึกษา
  • วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ผู้อำนวยการ  นายพานิชย์ ศรีหาเสนา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 18:30:42 น.

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: 1046030626@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ จิณรักษ์ โทรศัพท์: 0998394805 อีเมล์: peerapat6685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]