• ติดต่อขอหลักฐานทางการศึกษา
 •  แจ้งติดต่อขอรับเอกสาร ปผ.1/ปผ.7
 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คำสั่งสภานักเรียนโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

  ที่  2 / 2563

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563

  ............................................................

   

  ด้วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างอัตลักษณ์ในโรงเรียน(ส่งเสริมประชาธิปไตย)  โดยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียน  ซึ่งเป็นองค์กรของนักเรียนในการร่วมมือดำเนินการพัฒนาโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)           พ.ศ. 2553 และความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2543  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนดังต่อไปนี้

   

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา                                               ประกอบด้วย

            1.1 นายฉัตริน             บุญบรรจง                           ประธานที่ปรึกษา

            1.2  นายทองสุก          เผ่าหอม                              รองประธานที่ปรึกษา

            1.3  นายธาตรี             จุฬุวรรณ                             รองประธานที่ปรึกษา

            1.4  นายธวัช              สะเทือนรัมย์                         รองประธานที่ปรึกษา

            1.5  นางสาวสิริพร        ศรีสุข                                กรรมการ

            1.6  นายมานพ            นาแพงสอน                          กรรมการ

            1.7  นางสาวนฤมล        นนลือชา                             กรรมการ

            1.8  นางสาวจิราพร       ไชยหนองแข้                         กรรมการ

            1.9  นายวีระ              อุ่นคำ                                กรรมการ

            1.10  นางอุบล            ชุมวงษ์                               กรรมการ

            1.11  นายวิชาญ          ตระการ                              กรรมการ

            1.12  นางสาวนวรัตน์     โยวะบุตร                            กรรมการ

            1.13  นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระ                             กรรมการ

            1.14  นายนิพล            พรมรัตน์                             กรรมการ

            1.15  นายสันดุสิต         สายทอง                             เลขานุการ

  มีหน้าที่  กำหนดนโยบาย ประสานงาน กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  2. คณะกรรมการสภานักเรียน                                            ประกอบด้วย

            2.1  นางสาวจุรินพร      ราชบัณดิษฐ                ประธานสภานักเรียน

            2.2  นางสาวธนพร        จุชัยสงค์                    รองประธานสภานักเรียนคนที่  1           

  2.3  นายธนา              อาสานาม                  รองประธานสภานักเรียนคนที่  2

            2.4  นางสาวนันทิกานต์   ประเวระทัง                 กรรมการนักเรียน (หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม)

            2.5  นางสาวพรกนก      แข็งฤทธิ์                    กรรมการนักเรียน

            2.6  นางสาวปกิตตา      คุณอาสา                   กรรมการนักเรียน

            2.7  นางสาวจิดาภา       ธิแสง                       กรรมการนักเรียน

            2.8  นางสาวศุภวรรณ    เซีย                         กรรมการนักเรียน

            2.9  นางสาววิไลพร       ศรจันทึก                   กรรมการนักเรียน

            2.10  นางสาวศรสวรรค์ คงเทพ                     เลขานุการ (ฝ่ายกิจกรรม)

            2.11  นายอิทธิพล         สุกัญญา                    กรรมการนักเรียน (หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่)

            2.12  นายธนา            อาสานาม                  กรรมการนักเรียน

            2.13  นายจิรสิน           ขันทะรังสี                  กรรมการนักเรียน

            2.14  นายบัญชา          ราชบัณดิษฐ์               กรรมการนักเรียน

            2.15  นายเจนรงค์        บัวกลม                     กรรมการนักเรียน

            2.16  นายชนกานต์       เนื่องไชยศ                  กรรมการนักเรียน

            2.17  นายประทีป         บูรณะ                      กรรมการนักเรียน

            2.18  นายธนงศักดิ์        จันอ่อน                    กรรมการนักเรียน

            2.19  นายกิตติธร         พานะเวช                  กรรมการนักเรียน

            2.20  นายสุภัทร          อิ่มเพชร                    เลขานุการ (ฝ่ายอาคารสถานที่)

            2.21  นายกฤษณะ        บุบผาอาจ                  กรรมการนักเรียน (หัวหน้าฝ่านโสตทัสนูปกรณ์)

            2.22  นายนาคินทร์       ราชบัณดิษฐ์               กรรมการนักเรียน

            2.23  นายนภัทร          ครองยุทร                  เลขานุการ (ฝ่านโสตทัสนูปกรณ์)

            2.24  นางสาววิไลพร      ศรจันทึก                   กรรมการนักเรียน (หัวหน้าฝ่ายปฏิคม)

            2.25  นางสาวสันนิพา    อรัญสอน                   กรรมการนักเรียน

            2.26  นางสาวญานีนาถ   แสงขาว                    กรรมการนักเรียน

            2.27  นางสาวพรกนก     แข็งฤทธิ์                    กรรมการนักเรียน

            2.28  นางสาวศศิธร       เคนแพง                    กรรมการนักเรียน

            2.29  นายธนาศักดิ์       ปินะถา                     เลขานุการ (ฝ่ายปฏิคม)

            2.30  นางสาวจุรินพร     ราชบัณดิษฐ               กรรมการนักเรียน (หัวหน้าฝ่ายพัสดุ บัญชีและการเงิน)

            2.31  นางสาวธนพร      จุชัยสงค์                    เลขานุการ (ฝ่ายพัสดุ บัญชีและการเงิน)

            2.32  นางสาวธนพร      จุชัยสงค์                    กรรมการนักเรียน (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)

            2.33  นางสาวจุรินพร     ราชบัณดิษฐ               กรรมการนักเรียน

            2.34  นางสาวศรสวรรค์ คงเทพ                     กรรมการนักเรียน

            2.35  นายอนันท์          คงแกะ                     เลขานุการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

  มีหน้าที่ 1  ช่วยเหลือครูกำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบของโรงเรียน

  2  จัดกิจกรรมส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนทั้งภายในและภายนอก

  โรงเรียน

  3  ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

  4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

   

  ให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและตัวผู้เรียน โดยเน้นย้ำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

   

                     สั่ง  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 18:30:42 น.

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: 1046030626@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ จิณรักษ์ โทรศัพท์: 0998394805 อีเมล์: peerapat6685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]