• ติดต่อขอหลักฐานทางการศึกษา
 •  แจ้งติดต่อขอรับเอกสาร ปผ.1/ปผ.7
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

  ๑.  จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นเอกภาพ  มีความเหมาะสมกับจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

  ๒.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  ๓.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา

  ๔.  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้

  ๕.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้พอเพียง

  ๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  นำความรู้สู่การปฏิบัติ  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์

            ๑.  ด้านนักเรียน

                      ๑.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

                      ๑.๒  นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและทักษะชีวิต

                      ๑.๓  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข             

                      ๑.๔  นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลกตามวิถีแบบพอเพียง

            ๒.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

                      ๒.๑.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

                      ๒.๒.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

                      ๒.๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

                      ๒.๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

            ๓. ด้านการบริหารจัดการ

                      ๓.๑.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีวิธีปฏิบัติและผล

  การดำเนินงานที่เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากลและอาเซียน

                      ๓.๒.  โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นสังคม

  แห่งการเรียนรู้

                      ๓.๓.  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

                      ๓.๔.  โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในการพัฒนาการศึกษาที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์การอย่างยั่งยืน

  อัตลักษณ์โรงเรียน

   “เป็นคนดี มีคุณธรรม”

  • ตั้งใจเรียน
  • มีสัมมาคารวะ
  • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  • ทำตามกฎระเบียบของโรงเรียน

   

  กลยุทธ์หลักการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนหัวดงวิทยา

  กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก

  กลยุทธ์ที่ ๒ :เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการศึกษา

  กลยุทธ์ที่ ๓ :สร้างเสริมและพัฒนาองค์การด้วยระบบคุณภาพ

  กลยุทธ์ที่ ๔ :สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและองค์การให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                  

   

  จุดเด่น

  1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  3. เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี กีฬา และการเคลื่อนไหว
  4. ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับเด็ก
  5. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
  6. บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่รู้ ที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ และปฏิรูปการบริหาร ทำให้สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายประการ

   

  เอกลักษณ์โรงเรียน

  “เด่นกีฬา” หมายถึงมีผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถเล่นกีฬา และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

            โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเล่นกีฬาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคือกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีผลให้นักเรียนบรรลุตามเอกลักษณ์โรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 18:30:42 น.

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: 1046030626@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ จิณรักษ์ โทรศัพท์: 0998394805 อีเมล์: peerapat6685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]