• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5 ข้อมูลการติดต่อ  ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A  เลือก  ที่มุมล่างขวามือของหน้าเพจ เพื่อถาม-ตอบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด
  O9 Social Network  เพจ Facebook ของสำนักงานจังหวัด
     
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-20 16:52:18 น.

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: 1046030626@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ จิณรักษ์ โทรศัพท์: 0998394805 อีเมล์: peerapat6685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]