โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่ง

  การเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  ๒.  พัฒนาระบบการบริหาร แหล่งเรียนรู้ การประกันคุณภาพ

  ๓.   พัฒนาระบบบริหารภาพภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

  ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๕.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

  ๖.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]