โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ      

  1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

  2. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

  3. ส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน

  4. มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. นักเรียนทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง

  6. ดำเนินการให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  7. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

  เป้าประสงค์

   1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

   2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้

   3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

   4. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

   5. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

   6. เพื่อให้นักเรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน

   7. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-02 15:00:21 น.

โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-840457 อีเมล์: pracharatprs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิวัฒน์ ร่วมใจ โทรศัพท์: 0910607319 อีเมล์: apiwat.ruamjai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]