โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ      

  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
  2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งและทันสมัย เน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางดุษฎี ไชยขันธ์

 • นางดวงฤทัย ธารวาวแววสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-840457 อีเมล์: pracharatprs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาคร วรวะไล โทรศัพท์: 0621087984 อีเมล์: sakornjust@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]