• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ           เฉพาะทาง
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล

  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณี โพธิ์ศรี โทรศัพท์: 0833451012 อีเมล์: haujeeun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]