โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ๑. ประวัติและสภาพทั่วไป .

         โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐  ตำบลเหล่างกลาง  อำเภอฆ้องชัย 
  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์   ๔๖๑๓๐  โทรศัพท์  ๐๔๓ – ๘๔๐๑๑๔  โทรสาร   
  ๐๔๓ – ๘๔๐๑๑๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒๔
  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ บนเนื้อที่ ๑๒๕ ไร
  ๓ งาน ๙๑ ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  ผู้บริหารคนแรก   นายสมาน  ปัญญา  ดำรงตำแหน่งเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๑๙ จนถึง
  พ.ศ. ๒๕๒๗ ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายสาโรช จันทรบุตร ดำรงตำแหน่งเมื่อปีการศึกษา
  ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันมีเขตพื้นที่บริการ ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนเขวา,บ้านดอนแคน, 
  บ้านเหล่าใหญ่ บ้านหัวหนอง,บ้านตูม หมู่ ๑ และหมู่ ๒,บ้านคุยโพธิ์,บ้านหัวโนนเปลือย,
  บ้านหัวนาคำ, บ้านกระเดา, บ้านสะอาดสมศรี, บ้านโนนค้อ, บ้านจิกงาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:21:28 น.

โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: - อีเมล์: laoklang24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตรีสุคนธ์ คูนาเอก โทรศัพท์: 043840114 อีเมล์: laoklang24@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]