โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. จัดหลักสูตรให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
       วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นบันไดสู่แหล่ง
        เรียนรู้ที่เป็นสากล

  ๒. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
        อันพึงประสงค์

  ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
       และจิตใจ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ๔. จัดสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การค้นคว้า
      แสวงหาความรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถที่หลากหลาย
      ของนักเรียน เช่น  ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี และด้านกีฬา

  ๕. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร
       และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน

  ๖. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานตามบทบาท
       หน้าที่ สร้างความตระหนักในภารกิจการจัดการศึกษาประสานความร่วมมือร่วมใจในการ
       ปฏิบัติงาน จัดระบบนิเทศ กำกับ ดูแล  สร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  ๗. ประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ภาครัฐ เอกชน
       เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาที่หลากหลายเป็นประสบการณ์แก่นักเรียน

  ๘. ส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

  ๙. เตรียมแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:21:28 น.

โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: - อีเมล์: laoklang24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตรีสุคนธ์ คูนาเอก โทรศัพท์: 043840114 อีเมล์: laoklang24@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]