โรงเรียนบ้านนาสีนวล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • เว็บไซต์หลักโรงเรียน
 • nsn

 • ประวัติโรงเรียน
 • . ข้อมูลทั่วไป

                 ชื่อโรงเรียนบ้านนาสีนวล  ที่ตั้งเลขที่ ๘  หมู่ ๙  ตำบลหนองแปน  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒   โทร ๐๔๒-๗๒๗๐๐๐    โทรสาร ๐๔๒-๗๒๗๐๐๐  e-mail   naseenaun@hotmail.com  website :  www.nsn.ac.th

  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ ๒๑ ไร่  2 งาน  เขตพื้นที่บริการได้แก่  บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕, ๖, ๘, ๙ และหมู่ ๑๑

   

            1.1 ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตั้งเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2508 โดยนายสุจินต์ เพชรดี นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นผู้ดำเนินการจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนชาย 42 คน นักเรียนหญิง 30 คน รวมทั้งหมด 72 คน  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านโคกสี  มีนายประวิทย์ พรหมพา เป็นครูใหญ่ และทำการสอนคนเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ย้าย กลับไปโรงเรียนบ้านโคกสี และทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งผู้ที่มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมา มีนายสมาน  วัฒนกามินทร์ พ.ศ. 2509 - 2512  นายวินัย  ไตรยพิษ พ.ศ. 2512 - 2514  นายประเสริฐ  สุวรรณทัต 2514 – 2550 และนายพงษ์สวัสดิ์  คำผิว พ.ศ.2550  ถึงปัจจุบัน

            โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้ทำการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  จนในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดสอนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2517 เมื่อรัฐบาลให้มีการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และย้ายระดับประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมามีการรับเด็กเล็กหรืออนุบาลเพิ่มขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จนปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน

               ๑.๒  ทำเนียบผู้บริหาร 

                     2508-2509    นายประวิทย์  พรหมพา            ครูใหญ่

                     2509-2513    นายสมาน  วัฒนกามินทร์        ครูใหญ่

                     2512 - 2514  นายวินัย  ไตรยพิษ                  ครูใหญ่

                     2514 – 2550 นายประเสริฐ  สุวรรณทัต         ผู้อำนวยการโรงเรียน

                     2550 - 2558   นายพงษ์สวัสดิ์    คำผิว            ผู้อำนวยการโรงเรียน

                     2558 - 2561  นายศุภวุฒิ  พิมกินรีย์             ผู้อำนวยการโรงเรียน

                     2561 - ปัจจุบัน นายอดุลย์ชัย  สอนไชยา      ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 20:08:04 น.

โรงเรียนบ้านนาสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: naseenaun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีระยุทธ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0883404065 อีเมล์: weerayutonsuratum@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]