โรงเรียนบ้านนาสีนวล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • เว็บไซต์หลักโรงเรียน
 • nsn

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

   พันธกิจ

  1.  สร้างระบบบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

  2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

  3.  พัฒนาระบบ  ICT ในการจักการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนสู่สากล

   

  เป้าประสงค์

                      1. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

                      2. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบท

                      3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบ   ICT  ที่ได้มาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 20:08:04 น.

โรงเรียนบ้านนาสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: naseenaun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีระยุทธ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0883404065 อีเมล์: weerayutonsuratum@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]