• โซเซียล
  • e-service
  • ประวัติโรงเรียน
  •             โรงเรียนนายอวัฒนาเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลงิ้วด่อน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2475 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนายอ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  สังกัดกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ต่อมามีผู้เรียนมากขึ้นทางราชการพร้อมด้วยชาวบ้านย้ายมาปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2482  ซึ่งมีนายอินทร์  พรหมโคตรเป็นครูใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  เปลี่ยนเข้าต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                ปี พ.ศ. 2503 เปิดขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เมื่อ พ.ศ. 2507  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ปี พ.ศ. 2514 ภาคบังคับในปี พ.ศ. 2522  ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พ.ศ.  2523 โอนสังกัดกลับเข้ากระทรวงศึกษาธิการกรมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนครสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสกลนครเปิดขยายระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็ก  รับเด็กอายุ  6  ปีเข้าเรียน ปี พ.ศ.  2539 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ระดับ  คือชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับเด็กอายุ 3 ปี เข้าเรียนสนองนโยบายของรัฐบาลชั้นอนุบาลปีที่ 2 รับเด็กอายุ 4 – 5 ปีและชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับเด็กอายุ 6 ปี เข้าเรียน ปี พ.ศ. 2540  เปิดรับนักเรียนแค่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 4–5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2  อายุ 6 ปี ได้รับงบประมาณให้จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2541 ได้ชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านนายอ (นายอวัฒนา) เป็นโรงเรียนนายอวัฒนา ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  10  บ้านนามน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 57ตารางวา มีอาคารเรียนจำนวน 4 หลัง จำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียนมีอาคารประกอบ 2 หลัง มีห้องน้ำห้องส้วม  5 หลัง  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาจำนวน 7 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 8 บ้านนายอ หมู่ที่  9 บ้านโพนงามหมู่ที่ 10 บ้านนามน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าพังผือ หมู่ที่ 12 บ้านกกกอก หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่นายอ หมู่ที่ 14 บ้านกกกอกใหม่


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 10:50:47 น.

โรงเรียนนายอวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-160076 อีเมล์: nayowattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐพงษ์ นันทะแพง โทรศัพท์: 0982272067 อีเมล์: toey16360@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]