• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติหน่วยงาน :

  --------ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกเลาะเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ชื่อว่า"โรงเรียนประชาบาลตำบลขมิ้น 2" (วัดบ้านโคกเลาะ)โดยมีนายเกลี้ยง ชุมปัญญา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  -------- พ.ศ.2465 นายเกลี้ยง ชุมปัญญา ย้ายไป นายโม โคตรวิชัยย้ายมารับตำแหน่งแทน
  -------- พ.ศ.2466 นายโม โคตรวิชัย ย้ายไป นายเหรียญ หาญภูบาลย้ายมารับตำแหน่งแทน
  -------- พ.ศ.2466 นายเหรียญ หาญภูบาล ย้ายไป นายจันทร์แดง กวานเจ้าจันทร์ ย้ายมารับตำแหน่งแทน
  -------- พ.ศ.2467 นายจันทร์แดง กวานเจ้าจันทร์ ย้ายไป นายทอง เสนาชัย ย้ายมารับตำแหน่งแทน
  -------- พ.ศ.2468 นายทอง เสนาชัย ย้ายไป นายแสน บาลโคตรคุณ ย้ายมารับตำแหน่งแทน
  -------- พ.ศ.2468 นายแสน บาลโคตรคุณ ย้ายไป นายซาว ศรีเทียนย้ายมารับตำแหน่งแทน
  -------- พ.ศ.2475 ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองตกต่ำ การเงินของประเทศขาดแคลน ทางราชการได้ยุบโรงเรียนบางโรง ทั่วประเทศ โรงเรียนหลังนี้ก็ถูกยุบพร้อมกับครู
  ในปีเดียวกันนี้ ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนที่ถูกยุบขึ้นมาใหม่และได้รับสมัครครูที่ถูกยุบ พร้อมกับสอบบรรจุใหม่ และแต่งตั้งนายหนูเปรียญ ศรีวิชัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนแต้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกเลาะเป็นที่จัดการเรียนการสอน
  -------- พ.ศ. 2482 นายหนูเปรียญ ศรีวิชัย ย้ายไป นายเดช วภักดิ์เพชร มาดำรงตำแหน่งแทน
  -------- พ.ศ. 2483 ทางราชการร่วมกับชาวบ้าน สร้างอาคารเรียนหลังใหม่
  --------พ.ศ. 2485 นายเดช วภักดิ์เพชร ย้ายไป นายสม แสนสำโรง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
  --------พ.ศ. 2486 นายสม แสนสำโรง ย้ายไป นายแพร ศิริขันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
  --------พ.ศ. 2487 นายแพร ศิริขันธ์ ย้ายไป นายแพง กัลยาเรือน ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
  --------พ.ศ. 2488 นายแพง กัลยาเรือน ย้ายไป นายคลัง ศิริขันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
  --------พ.ศ. 2497 นายคลัง ศิริขันธ์ ย้ายไป นายเฉย พันธุ์ไชย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนและร่วมกับชาวบ้นหาไม้มาซ่อมแซมและต่อเติม เนื่องจากนักเรียนเพิ่มขึ้น
  --------พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ในปีเดียวกัน นายเฉย พนธุ์ไชย ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย และนายทวีศักดิ์ ศรีหนองห้างมาดำรงตำแหน่งแทน
  --------ต่อมานายทวีศักดิ์ ศรีหนองห้าง ย้ายไปนายชุ่ม ศรีปากดีย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
  --------พ.ศ. 2512 นายชุ่ม ศรีปากดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดงมะไฟเจริญศิลป์ เพื่อบรรจุชั้นโท และนายมีชัย สุวรรณรงค์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตามคำสั่งที่ สน.51/2739 ลงวันที่ 29 เมษายน 2514
  --------พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุด
  -------พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป.1ฉ 1 หลัง 3 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 165,000 บาท และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมซึม 2 ที่ ราคา 5,000 บาท
  -------พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ ป.1 ฉ. อีก 1 หลัง 3 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 225,000 บาท และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมซึม
  .......?.........?..........?............

  .....?.........ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง ราคา 213,000 บาท
  -----------พ.ศ. 2527 นายมีชัย สุวรรณรงค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนายอ นายพุฒ แก้วบุตรดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ในปีนี้ ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรื่อนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด 4 x 6 เมตร 1 หลัง ราคา 15,000 บาท
  ----------นางพีรนุช กวนพา อาจารย์ 1 ระดับ 3 ย้ายไปโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ และนายเฉลิมศักดิ์ ศรีปากดี อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเซื่อม ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
  --------พ.ศ. 2529 นายครองศักดิ์ พงษ์ไพบูลยบ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ย้ายไปโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายอุทัย ซ้ายสุพรรณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
  ---------พ.ศ. 2530 ยางนริสา ไชยเพชร ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านนายอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่พร้อมกับ นายยินดี รัตนา
  ---------พ.ศ. 2531 นางสาวจินตนา ผุดเพชรแก้ว ย้ายไป สปอ.ฉวี จ.ชุมพร และนายประวิทย์ กิ่งโก้ มาดำรงตำปหน่งแทน
  ---------วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2532 นายอุทัย ซ้ายสุพรรณ ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านโพนบก และให้ออกจากราชการเนื่องจากป่วย นายทรัพย์สิน พรหมสาขา ณ สกลนคร มาดำรงตำแหน่งแทน
  ----------พ.ศ. 2533 นายทรัพย์สิน พรหมสาขา ณ สกลนคร ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
  ---------พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 และบ่อเลี้ยงปลา
  ---------พ.ศ. 2534 ทางราชการได้ย้ายนายถวิล หาญชัยศรี มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
  --------พ.ศ. 2535 นางวนิดา กงลีมา ย้ายไปโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร นางสาวมณีวรรณ เพียรพจน์ ย้ายไปโรงเรียนบ้านแป้น นางนภาพร เพียมาลังและนางจินดา พรหมหากุล ย้ายมาแทน

  --- ---------- ? -------------
  นายบุญเถิง พรหมหากุล และนางบุญร่วม แจ้งสุข ย้ายมาแทน
  ---------พ.ศ. 2537 นายรำไพ เมืองสูง ย้ายไปโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า นายปิติพงษ์ วรรณรี ย้ายไปโรงเรียนบ้านดงยอ นางพูนทรัพย์ ชินวงค์ ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองศาลา และนายสมยศ ทวีพันธุ ย้ายมาแทน
  ---------พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 4 ถัง งบประมาณ 60,000 บาท
  ---------พ.ศ. 2539 นางสาวสุพรชัย ศักดิ์สุจริต ย้ายไป นางสาววิรัชฏา ....?.... ย้ายมาแทน
  --------พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ปช.105/29 นางสมบูรณ์ วรรณรี ย้ายไปโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ และนายชัยณรงค์ ทันอินทร์อาจ ย้ายมาแทน
  -------พ.ศ. 2541 นางนภาภรณ์ เพียมาลัง ย้ายไปนายคำนึง รัตนา ย้ายมาแทน และทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา
  -------วันที่ 26 สิงหาคม 2541 นางรัตศรี สุพรรณเภสัช ถึงแก่กรรม วันที่ 12 ตุลาคม 2541 นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณย้ามาแทน
  --------วันที่ 11 ธันวาคม 2541 พอท.ศักดิ์บุรุษ คำคลี่ย้ายมา
  --------วันที่ 4 ธันวาคม 2541 นายถวิล หาญชัยศรี ผช.อจญ.ย้ายไปโรงรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ ทำให้ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ว่างลง
  -------วันที่ 23 ธันวาคม 2541 นางสาวพนิดา จิ่มมอาษา มาบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
  -------วันทื่ 23 พฤษภาคม 2542 นายจันที ลาดำ นักการภารโรงถึงแก่กรรม ตำแหน่งนักการภารโรงถูกตัดไป ทำให้ไม่มีนักการภารโรง
  ------ปีงบประมาณ 2542 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ชั้นล่าง เป็นเงิน 630,000 บาท..........?.............?.........และได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บริการให้ชุมชนทั้ง 3 หมูบ้าน
  --------พ.ศ. 2550 นายชัยวัฒน์ มหานิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้
  -------วันที่ 1 มกราคม 2552 นายฉัตรเนตร วาทะวัฒนะ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจิญศิลป์ และนายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าม่วงย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
  -------วันที่ 22 มกราคม 2552 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งองค์กรในชุมชน ได้ร่วมกันจัดงานบุญประทายข้าวเปลื่อก ประจำปี พ.ศ. 2552 เพื่อต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และจัดทำโต๊ะเก้าอี้ สำหรับนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน ได้เงินทั้งสิ้น 43,205 บาท.-

  --------ปีการศึกษา 2553 นางสภาพร คำคลี่ ย้ายสับเปลี่ยนไำปโรงเรียนบ้านดอนเชียนคูณ กับนายกฤษณะ กุลยะณี ย้ายมาแทน

  ----------วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายชัยวัฒน์ มหานิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ทำให้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนถูกตัดไปเนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่ถึง เกณฑ์

  --------ปีการศึกษา 2556 นางอรัญญา ขอลาศรี ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

                                      นางเปี่ยมใจ  อุ่นวิเศษ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านดอนแคน อำเภอเมืองสกลนคร

                                      นางอมรรัตน์  รัตนา   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 2

                                      นางสุกานดา  พินิจ   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

                                      นางรัตนา  พัชรเนตร  ย้ายมาจากโรงเรียนอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

                                      นางชีวานันท์  คนองมาก ย้ายมาจากโรงเรียนงิ้วดอน อำเภอเมืองสกลนคร

  --------ปีการศึกษา 2558 นางมัลลิกา  จูมแพง ย้ายไปโรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล

  --------ปีการศึกษา 2559 นางมลฤดี  สารสมัคร ย้ายไปโรงเรียนบ้านพานราษฏร์บำรุง

  --------ปีการศึกษา 2561 นางชีวานันท์  คนองมาก ย้ายไปโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด

                                      นางสาวปัทมา  นาโควงค์ ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยกอกหนองเค็ม จังหวัดสกลนคร

  คำขวัญ : วิชาการก้าวหน้า มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน
   
    คลว.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 15:20:53 น.

โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-701641 อีเมล์: khoklor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต คิดโสดา โทรศัพท์: 0982643720 อีเมล์: alongkot4723@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]