• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             ๑. โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

              ๒. โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

              ๓.โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประหยัด และอดออม

              ๔. โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 15:20:53 น.

โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-701641 อีเมล์: khoklor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต คิดโสดา โทรศัพท์: 0982643720 อีเมล์: alongkot4723@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]