• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • "มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สำนึกให้ความเป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข"


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 15:20:53 น.

โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-701641 อีเมล์: khoklor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต คิดโสดา โทรศัพท์: 0982643720 อีเมล์: alongkot4723@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]