โรงเรียนบ้านพะโค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนบ้านพะโค  ตั้งอยู่บ้านพะโค  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ  ตามถนนท่าแร่  - ศรีสงคราม ระยะทาง 1 กิโลเมตร  โรงเรียนบ้านพะโคเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าแร่ไทยผดุงศิลป์  ตั้งอยู่บริเวณหน้าโบสถ์วัดท่าแร่

  ถนนราษฎรเจริญ  บ้านท่าแร่  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

                ปีพุทธศักราช 2493 บาทหลวงศรีนวล  ศรีวรกุล  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่  ต้องการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวให้เป็นโรงเรียนเซนต์โยแซฟ  แผนกประถม  ทางราชการจึงได้ย้ายวัสดุครุภัณฑ์หลักฐานเอกสารต่าง ๆ มาอยู่ที่วัดบ้านพะโค  เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช  2493 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านพะโค  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เป็นสถานที่ตั้ง

  ในขณะนั้นว่า “โรงเรียนวัดบ้านพะโค”

            ปีพุทธศักราช 2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลัง แบบ 1ซ-2  ด้วยเงินงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอาคารไม้สองห้องเรียนในที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2515 ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารไม้ที่สร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนบ้านพะโค  ที่ดินสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน  โรงเรียนมีที่ดินสองแปลงอยู่ใกล้กันมีหลักฐานเอกสารคือ นส.3 ก แปลงที่ 1 ที่ดินเลขที่ 41 ทะเบียนเลขที่ 139 เล่มที่ 2 ง หน้า 29 หมายเลข 5848 IV แผ่นที่ 197 เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ออก ณ วันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช2522  แปลงที่ 2 มีหลักฐาน นส3ก ตำแหน่งที่ดิน ตำบลท่าแร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ดินแปลงที่ 1 เลขที่ 35 ทะเบียนเลขที่ 172 เล่มที่ 2ง หน้า 22 หมายเลข 4884 IV แผ่นที่ 197      มีเนื้อที่ 22ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา รวมที่ดินสองแปลงมีเนื้อที่ 39 ไร่ 60 ตารางวา

            พุทธศักราช 2517 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากชาวบ้านพะโค จัดทำเสาธง1 หลัก สูง 1 เมตร โดยใช้งบประมาณ 1,500 (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

            พุทธศักราช 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการทำบ่อปลาประมงโรงเรียน มีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว50 เมตร ลึก 3 เมตร

             พุทธศักราช 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเงินผันหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์  ปราโมช สร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

  พุทธศักราช 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างส้วมแบบ401 จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ 9,600 บาท(เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

  พุทธศักราช 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบกรมสามัญ 212 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 17.51 เมตร ด้วยงบประมาณ200,000 บาท

  (สองแสนบาทถ้วน)

  พุทธศักราช 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนเป็นหลังที่ 2 แบบ สปช. 102 (102/1/3/29) ด้วยเงินงบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

  พุทธศักราช 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการ กสช. สร้างถังซีเมนต์รองน้ำฝนแบบ ฝ.10  จำนวน 1 ถัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3.50 เมตร ด้วยงบประมาณ 11,292 ( หนึ่งหมื่น

  หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

            พุทธศักราช 2532  กรมทรัพยากรธรณี มาเจาะน้ำบาดาลให้ขนาดลึก 70 ฟุต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดไฟฟ้าซึ่งใช้การจนถึงปัจจุบัน

            พุทธศักราช 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบมหาดไทย โดยช่างจากหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มาทำการก่อสร้างจำนวน 4 ถัง ทะเบียน สน.1020/2535

  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยคณะครูของโรงเรียนจ้างคนงานช่วยทำงานจนแล้วเสร็จ

            พุทธศักราช 2553 โรงเรียนดำเนินการทาสีอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำ ถังน้ำ รั้วโรงเรียน โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคผ้าป่าจากชุมชนในนามของกลุ่มนักเรียนม.รุ่นแรกสกลราชวิทยานุกูล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

            พุทธศักราช 2554 โรงเรียนดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาปูพื้น ทาสีอาคารอเนกประสงค์  โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 งบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย  จำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 15:05:12 น.

โรงเรียนบ้านพะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: phakoo1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสมพร พงษ์พิศ โทรศัพท์: 0871459341 อีเมล์: yaipeyai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]