• Social Media
 • ประวัติโรงเรียน
 •  
  ประวัติโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
       โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม  ตั้งอยู่เลขที่  243  หมู่ที่  2  ตำบลโนนหอม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
  ถนนโนนหอม -  เต่างอย  ห่างจากตัวอำเภอเมืองสกลนคร ระยะทาง 16 กิโลเมตร   เดิมชื่อ “ โรงเรียนบ้านโนนหอม ”  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่พอประมวลได้ว่าเป็นโรงเรียนที่นายอำเภอตั้งให้ประชาชนเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน และดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี(ในสมัยนั้น) โดยใช้ศาลาวัดบ้านโนนหอม  ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนครเป็นสถานที่เรียน  จัดการเรียนการสอน
  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4   
       พ.ศ. 2485 ครูใหญ่คนแรกคือ นายดิ่ง  โยธานัก และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด 
       พ.ศ. 2472  สมัย นายนิยม  คำโสมศรี (นายย้าย  คำโสมศรี) เป็นครูใหญ่
       พ.ศ. 2485  นายคล่อง   เทศประสิทธิ์   ครูใหญ่ได้วางแผนปลูกสร้างอาคารเรียนเอกเทศ(ถาวร)เนื่องจากศาลาวัดที่ใช้เป็นสถานที่เรียนอยู่คับแคบ ไม่เพียงพอกับ จำนวนนักเรียน โดยหาที่ดินซึ่งสงวนไว้
  ในหมู่บ้านเป็นสถานที่ก่อสร้าง(ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) บนเนื้อที่  23   ไร่  3  งาน   10   ตารางวา เริ่มทำการก่อสร้างในเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2487 เป็นอาคารไม้ถาวร  แบบ ป.3 จำนวน 4 ห้องเรียน  และได้ย้ายจาก
  ศาลาวัดบ้านโนนหอมมาเรียน ณ สถานที่และอาคารที่สร้างใหม่  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.2488
       พ.ศ. 2513   นายเพ็ง  เอี้ยงลักขะ  ครูใหญ่ ได้ขออนุมัติเปิดทำการสอนชั้นประถมปลายขึ้นเป็นปีแรกโดยทำการสอนชั้นประถมปีที่ 5  ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503  มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน
  จำนวน  35  คน  และได้เปิดขยายในปีต่อๆ มา  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7
       พ.ศ. 2514  ทางราชการจัดสรรอัตรากำลัง  ตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน  1  อัตรา และบรรจุแต่งตั้งให้ นายสีดา  ร้อยพิลา  เป็นนักการภารโรงคนแรก  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2514
       พ.ศ. 2521 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยให้เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก  และขยายในชั้นอื่นๆ ปีละชั้น  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2526
       พ.ศ.  2523  มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  216  ลงวันที่  29  กันยายน  2515 (ฉบับที่  26)  พ.ศ. 2523 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นกรม  ในกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากทางจังหวัด  แต่งตั้งให้เป็น  โรงเรียนชุมชน  เป็นอันดับที่ 3 ของอำเภอเมืองสกลนคร  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมเป็น “โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
       พ.ศ.  2533  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับก่อนประถมศึกษา  ตามหลักสูตรอนุบาล  1 ปี (ชั้นเด็กเล็ก) เป็นปีแรก
       พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา   ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  พ.ศ. 2533  โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และเปิดขยายชั้นอื่นๆในปีต่อมาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       พ.ศ.  2538  โรงเรียนได้ขออนุมัติเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ตามหลักสูตรอนุบาล  2  ปี ตามลำดับ
       พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศในปีการศึกษา  2550
       พ.ศ.  2544   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  โดยเริ่มทำการสอนตั้งปีการศึกษา  2545  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 
  โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่ง  ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน  ทั้งสิ้น  19  คน   
  ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม   มีพื้นที่ทั้งหมด  23  ไร่  3  งาน  10   ตารางวา  มีอาคารเรียน 4  หลัง 
  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม   5   หลัง  อาคารชั่วคราว  1  หลัง (อาคารห้องสมุด) เปิดทำการสอน 3  ระดับ
  คือ ระดับก่อนประถม    ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  202  คน  ระดับก่อนประถมมีนักเรียนทั้งสิ้น  38  คน  ระดับประถมศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น  120 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทั้งสิ้น 44 คน
  จำนวนห้องเรียน 11 ห้องเรียน จำนวนครู 14 คน พนักงานราชการ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  1  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-24 11:37:42 น.

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-170673 อีเมล์: nonhorm_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูชาติ สาลีเพ็ง โทรศัพท์: 042170673 อีเมล์: nonhorm.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]