• Social Media
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายศรชัย  ขันเพียแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายชาญชัย  เกษมสานต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายประโลม  ไผ่ตาแก้ว ผู้แทนศิษย์เก่า
  4. นายทองชัย  จันทาศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. พระครูปริยัติธรรมานุวัตร ผู้แทนองค์กรศาสนา
  6. นายยงยุทธ  สิงห์โนนเชือก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7. นายเสกสรร  รมราศรี ผู้แทนผู้ปกครอง
  8. นางอุไร  คำมณีจันทร์ ผู้แทนครู
  9. นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-24 11:37:42 น.

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-170673 อีเมล์: nonhorm_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูชาติ สาลีเพ็ง โทรศัพท์: 042170673 อีเมล์: nonhorm.school@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]