• Social Media
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)
  1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความต้องการของผู้เรียน เน้นทักษะชีวิต ทักษะการทํางานร่วมกัน
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เน้นทักษะอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
  4. ส่งเสริม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ การรำมวยโบราณ การฟ้อนภูไท และวงดนตรีพื้นเมือง
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  6. ส่งเสริมการนำทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  7. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า เอกชน บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
  8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   
  เป้าประสงค์  (Goals)
  1. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
  3. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การรำมวยโบราณ การฟ้อนภูไทและการเล่นดนตรีพื้นเมืองสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้
  4. ผู้เรียนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมสืบสาน ทำนุบำรุง เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ใน การรำมวยโบราณ การฟ้อนภูไท และการเล่นดนตรีพื้นเมือง
  5. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข
  6. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-24 11:37:42 น.

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-170673 อีเมล์: nonhorm_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูชาติ สาลีเพ็ง โทรศัพท์: 042170673 อีเมล์: nonhorm.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]