โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ.  2482  ครั้งแรกเปิดสอนที่ศาลาวัดบ้านท่าเยี่ยม 

  ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  อยู่ระหว่างบ้านท่าเยี่ยมกับบ้านแคมพุง  ขึ้นบ้านเลขที่  37 บ้านแคมพุง

  ตำบลโนนหอม  อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร  เปิดสอนครั้งแรก  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4

               ปีพ.ศ.  2520  ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นปีแรก 

               ปี พ.ศ.  2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521 

  ให้โรงเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6

                               ปี พ.ศ.  2522  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สน. 002  ขนาด  3  ห้องเรียน

               ปี พ.ศ.  2523  ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

             ปีพ.ศ.  2529  ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

             ในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง  2  ที่นั่ง   

  ในปี พ.ศ.  2531  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  6  ห้องเรียน

  ในปี พ.ศ.  2546  ได้สร้างกำแพงรั้ว  ป้ายชื่อโรงเรียน  ด้านหน้าเสร็จ  โดยได้รับงบประมาณจากการบริจาคจากชุมชน  จำนวน  80,000 บาท

            วันที่  7  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  1  

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546

   

            ปี  พ.ศ.  2551    สร้างรั้วโรงเรียน  รอบบริเวณโรงเรียน

            ปี  พ.ศ.  2552    ต่อเติมด้านหน้าอาคาร  สปช. 105/29 

            ปี  พ.ศ.  2552    จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน   1  ห้อง

   

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  มีอาคารเรียน  2  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม   2   หลัง   โรงอาหาร  1  หลัง  โรงรถ  1  หลัง 

   เปิดทำการสอน 2  ระดับคือระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ปีที่ 1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 60  คน  ระดับปฐมวัย  จำนวน   14  คน  ระดับประถมศึกษา จำนวน  46  คน    จำนวนห้องเรียน  8  ห้องเรียน 

  มีข้าราชการครู  5  คน  ลูกจ้างประจำ  1   คน  พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างรายเดือน  3   คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-23 21:42:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • สิบเอกประสาท อุระภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันทิยา พรหมเมือง

 • นายเสริมโชค บุระเนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพัฒน์ ไขประภาย โทรศัพท์: 0951934458 อีเมล์: supatbb57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]