โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

                     1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                     2.  พัฒนานักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม นำความรู้  และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                     3.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

                     4.  ดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                     5.  พัฒนาหลักสูตร  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

                     6.  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   เป้าหมาย

                     ๑. ข้าราชการครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  ๒. ข้าราชการครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ

  ๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม นำความรู้  และ

  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ๔. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับมาตรฐานการ

  ประเมินภายนอก

  ๕. โรงเรียนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ๖. โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  ๗. โรงเรียนมีความสามารถฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

  อัตลักษณ์
            
  ยิ้มง่าย ไหว้สวย
  เอกลักษณ์
            
  การปลูกแก้วมังกร  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-23 21:42:22 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพัฒน์ ไขประภาย โทรศัพท์: 0951934458 อีเมล์: supatbb57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]