โรงเรียนบ้านกุดแข้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านกุดแข้
  ชื่อโรงเรียน      “  โรงเรียนบ้านกุดแข้ ” วัดศรีทอง เป็นโรงเรียนประชาบาล
  การจัดตั้ง            จัดตั้งขึ้นเมื่อ     พ.ศ.   2468
  ผู้จัดตั้ง                นายอำเภอเมืองสกลนคร
  สถานที่                ศาลาการเปรียญ  วัดศรีทอง
  ระดับที่เปิดสอน     ป.1 -  4 
  ครูใหญ่คนแรก      นายโจม  ทัศคร
  ชื่อโรงเรียน      “ โรงเรียนบ้านกุดแข้ ”
  การจัดตั้ง             พ.ศ.  2475 (จัดตั้ง ครังที่ 2)
  สถานที่                วัดบ้านกุดแข้   หมู่  4    ต.  ดงชน     อ.  เมืองสกลนคร    จ.  สกลนคร
  ผู้ก่อตั้ง                 นายอำเภอเมืองสกลนครร่วมกับชาวบ้านกุดแข้  บ้านเหล่าละโมงและชาวบ้าน
                            โพนปอหู  จัดหาตัวไม้เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  ในบริเวณเนื้อที่
                             ประมาณ  9  ไร่
  ระดับที่เปิดสอน       ป. 1 – ป. 4
   
  ประวัติด้านอาคารสถานที่
             พ.ศ. 2468    โดยนายอำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับชาวบ้าน   ด้วยงบประมาณการศึกษาประชาบาล
             พ.ศ.  2475  ได้ยุบโรงเรียน  และในกลางปีเดียวกันได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่    
             พ.ศ.  2479   อาคารเรียนซึ่งอาศัยศาลาวัด(วัดศรีทอง) เกิดทรุดโทรม   จึงได้ไปเรียนรวมอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ   แต่เกิดปัญหาด้านการเดินทางไปเรียนเนื่องจากต้องข้ามน้ำพุงและน้ำท่วมในฤดูฝน  จึงขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่
  พ.ศ.  2482   ทางราชการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดบ้านกุดแข้(วัดศรีทอง) เป็นครั้งที่ 3 โดยมี
  ราษฎร 3  หมู่บ้านมาเข้าเรียน คือ บ้านกุดแข้ บ้านเหล่าละโมง บ้านโพนปอหู  โดยสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4
  พ.ศ. 2511  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวรให้ 1 หลัง ตามแบบ ป.1 ซ-2 เป็นอาคารไม้ขนาด  3  ห้องเรียน ในวงเงิน  60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  ณ ที่ดินที่สงวนไว้ในบ้านกุดแข้   เนื้อที่  9  ไร่ 
  เมื่อวันที่  15   มกราคม  พ.ศ. 2512  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดศรีทอง   บ้านกุดแข้ มาเรียน ณ อาคารเรียนที่สร้างขึ้นใหม่
          พ.ศ.  2521  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมคอนกรีต ขนาด  2 ที่นั่ง แบบกรมสามัญ 401  ในวงเงิน 9,600  บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และในปีนี้ ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ขึ้นเป็นปีแรก โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา 2503   และในขณะเดียวกัน นักเรียนชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 1  ได้เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521
  พ.ศ. 2523  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร เป็นอาคารคอนกรีต  1  ชั้น  3  ห้องเรียน แบบ สน.002  ในวงเงิน  430,500  บาท(สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
  พ.ศ. 2525  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมถาวรเป็นส้วมคอนกรีต  ขนาด  3  ที่นั่ง  พร้อมที่ปัสสาวะชาย แบบกรมสามัญ  401   ปรับปรุงในวงเงิน  15,200  บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
  พ.ศ. 2528  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ สปช. 202/ 26  จำนวน 1  หลังในวงเงิน  199,500  บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นตึกชั้นเดียวขนาดกว้าง  10  เมตร  ยาว  12  เมตร  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวซีเมนต์ขัดมัน  ผนังทั่วไปก่อฉาบปูนเรียบ  โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่   และได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ ตามแบบ พ.1  จำนวน  1  หลัง ในวงเงิน  15,000  บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นเรือนเพาะชำขนาดเล็กขนาด 4x6  เมตร
  ในปีการศึกษา  2529  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้น ป.6  เป็นปีแรก  และในปีนี้โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการอาหารกลางวันเป็นเงิน  8,000  บาท(แปดพันบาทถ้วน)   ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการตั้งแต่วันที่  7  กรกฎาคม  2529 เป็นต้นมา
  ปีการศึกษา  2530  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  ในวงเงิน 30,900  บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)   โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอาคาร     แต่ยังไม่ได้ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
  ปีการศึกษา  2533  ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนทดลองใช้เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาและเริ่มดำเนินการตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท  (กศ.พช.) โดยทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้  จำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
  ปีการศึกษา 2535   ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.105 / 29 จำนวน  1  หลัง ขนาด 2  ชั้น  6  ห้องเรียน ชั้นบน 4  ห้อง ชั้นล่าง  2  ห้อง  ในวงเงิน  1,640,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเปิดใช้เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2535  
  ปีการศึกษา  2540  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปปี 40  และได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษาครบชุด
  ปีการศึกษา  2541  ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนปฏิรูปปี  40  รายการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครบชุด
               อาคารเรียน
            1.   ศาลาการเปรียญวัดบ้านกุดแข้ (วัดศรีทอง)   
            2.  แบบ   ป. 1  ซ -2    สร้าง  พ.ศ.  2511  งบประมาณ  60,000  บาท  เป็นอาคารไม้   ชั้นเดียว  มี 3 ห้องเรียน   ชำรุดใช้การไม่ได้   ได้ขออนุญาตรื้นถอนเรียบร้อยแล้ว
           2.  แบบ  สน.002  สร้าง  พ.ศ. 2523  งบประมาณ  430,500  บาท  เป็นอาคาร  เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว    จำนวน  3  ห้องเรียน พื้นที่  162  ตารางเมตร    
  ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
            3 . แบบ   สปช.  105/29  สร้าง พ.ศ. 2535   งบประมาณ  1,640,000  บาท ขนาด  6  ห้องเรียน   เป็นอาคารคอนกรีต  ใต้ถุนโล่ง  บันไดทางเดียว        ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  -  6     ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   ห้องพักครูและห้องผู้บริหาร   ใต้ถุนที่โล่ง ใช้เป็นที่ประชุมและจัดกิจกรรมของนักเรียน               
  อาคารประกอบ
                1.  อาคารอเนกประสงค์  แบบ  202 / 26    ขนาด  122 .5  ตารางเมตร    สร้างเมื่อ  2528  
                                                                                         งบประมาณ 199,500   บาท
                2.   ส้วม  แบบ  401/2     2  ที่นั่ง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2521  งบประมาณ  9,600  บาท
                3.   ส้วม  แบบ  401/3     3  ที่นั่ง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2525  งบประมาณ   15,200   บาท
                5.  ส้วม  601/26    4  ที่นั่ง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2531          งบประมาณ   40,000บาท  
              ถังเก็บน้ำ
            1. แบบ ฝ.33 ขนาดความจุ 33 ลบ.มสร้าง พ.ศ. 2523 งบประมาณของสาธารณสุขเป็นเงิน 50,000 บาท  
             2.  แบบ ฝ. 30 (งบ กสช.) ความจุ10.6 ลบ.ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 งบประมาณ 13,000 บาท
  ที่ตั้งและขนาด
             ที่ดิน  เนื้อที่  9  ไร่   แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ดังนี้
   
  สถานที่ตั้งและอาณาเขต
   1.   เนื้อที่ 9  ไร่ ขึ้นหลักฐานที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่  สน.  1011 เอกสารสิทธิ์  นส. 3  
  เป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน หมู่ที่ 4   บ้านกุดแข้  ต.ดงชน  อ.เมืองสกลนคร   จ.สกลนคร   47000
  ทิศเหนือ จดที่นานายผ่าน  พรมลา  
  ทิศใต้ จดถนนรอบหมู่บ้าน
  ทิศตะวันออก จดที่นานายดาว  บุตรทองเพชร
  ทิศตะวันตก จดที่นานางคำฮัง  ยะไชยศรี
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-30 15:08:38 น.

โรงเรียนบ้านกุดแข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 0833450844 อีเมล์: kudphonlamong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา พันธ์แก้ว โทรศัพท์: 0630464908 อีเมล์: jopee.444@gmoil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]