• ข้อมูลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 •         ประวัติโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา

      โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ก่อตั้งเมื่อวันที่  22    เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2482   โดย ร.ต.ท.ถวิล ธนสีรังกุล นายอำเภอวานรนิวาส  ตามคำสั่งอำเภอวารนิวาส ที่ 1905 /2482 ให้ชื่อว่า โรงเรียนคูสะคาม 5   (วัดน้ำล้อม) อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น

  ป.1 - ป.4  ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษา

      พ.ศ. 2500  ได้รับงบประมาณจำนวน  33,000   บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  003  ขนาด 7 x 27 เมตร จำนวน 1 หลัง ชาวบ้านจัดหาไม้สมทบก่อสร้างโดยการนำของนายพรมมา อินทร์สิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน และ               นายอินทร์ พันธุ์โยธิน ครูใหญ่ ตั้งอยู่ท้ายบ้านด้านทิศใต้ บนที่ดอน เนื้อที่ประมาณ  24 ไร่ (ปัจจุบันคือ หมู่ 5 บ้านหว้าน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร) เปิดป้ายเมื่อ พ.ศ.2501 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหว้าน”

  พ.ศ.2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง   ค่าก่อสร้าง224,950   บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

  พ.ศ. 2521 ตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ บ้านคำภูทอง โดยส่ง  นายกิตติพงษ์ ปัญเศษ และ  นายสง่า ฮุงหวน ไปทำการสอน

  พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานขนาด 7 x17.5 เมตร แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2524   เดือนตุลาคม พ.ศ. 2524  ทางราชการได้ย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียน คือ ย้ายนายคำหล้า แง่พรหม ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านมาย นายพิษณุ ถาบุตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

  บ้านหว้าน

  พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102 ขนาด 3  ห้องเรียน ก่อสร้าง

  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  25  ตุลาคม พ.ศ.  2525

  พ.ศ. 2526 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารแบบ 003 ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน                         ได้ปรับปรุงสนามและถนนภายในโรงเรียน โดยได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากหน่วยก่อสร้างทาง ที่ 1  รพช. จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2526  นายเสน่ห์ ถาบุตร ผู้ช่วยครูใหญ่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำภูทอง เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2527  ได้รื้ออาคารแบบ 003 ที่ได้รับอนุญาตรื้อแล้วไปปรับปรุงสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ต่อไป

   พ.ศ. 2528  ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2528  โดยมีนายพิษณุ ถาบุตร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก เดือน กันยายน ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

  อาคารเรียน แบบ สปช. 102 /  2526  ขนาด  4  ห้องเรียน แล้วเสร็จในเดือน มกราคม พ.ศ. 2529             วันที่  3   มกราคม พ.ศ. 2529  นายพิษณุ ถาบุตร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านม่วงโพนไค (โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงในปัจจุบัน) และนายบุญชุม  ดาบน้อยอุ่น ย้ายจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหว้าน ตามคำสั่ง สปจ. สกลนคร ที่

  649/ 2528  ลงวันที่ 19  ธันวาคม พ.ศ. 2528

   

       วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2533  นายมังกร ทัศวงศา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง

  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหว้าน ตามคำสั่ง สปจ.สกลนคร ที่ 463 /2533   ลงวันที่ 10  สิงหาคม พ.ศ. 2533

        ในปี 2539 นายบุญชุม ดาบน้อยอุ่น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหว้านเกษียณอายุราชการ     

  นายสมปรารถ แสนแก้ว  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน 

               และในปี 2539   โรงเรียนบ้านหว้านได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

               ปี พ.ศ. 2544  ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

               ปี พ.ศ. 2545-2554 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารสปช 105/29 จำนวน 2 หลัง  และอาคารหอประชุม  จำนวน 1 หลัง

               ปีพ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านหว้าน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน “บ้านหว้านสหวิทยา” 

               ปี พ.ศ. 2556  นายเริ่ม  เหลาสิทธิ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา  แทนนายสมปรารถ  แสนแก้ว ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81

               ปี พ.ศ. 2556 นี้โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยาได้ผ่านการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล    และผ่านประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

               ปีงบประมาณ 2561  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช102/26 จำนวน 4 ห้องเรียน

  1 หลัง  สร้างเสร็จเดือน พฤษภาคม 2561

                วันที่  12  มกราคม 2561  นางอัญชลี  เหลาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำภูทอง ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา แทนนายเริ่ม  เหลาสิทธิ์ ที่ย้ายไปดำรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำภูทอง    และมีคำสั่งย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในโรงเรียนที่รักษาการ ทั้ง 2 ราย ในวันที่ 20 เมษายน 2561

                ปี 2561 ผ่านการปะเมิน และได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  รอบที่สาม ในเดือนสิงหาคม 2561

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัญชลี เหลาสิทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปัญจา พุทธนาวงค์

 • นางจารุณี เนตรกันหาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042794502 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ วะชุม โทรศัพท์: 0958041681 อีเมล์: neungneung340@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]