• ข้อมูลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  ลำดับ

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายสะกาย  สิริศิระประภากุล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2

  นายณรงศักดิ์  ราชโส

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3

  นายประภาส  สุขเขียว

  ผู้แทนครู

  4

  นางประวรณ์  อินทร์สิง

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5

  นางคันธรัตน์  พระหันธงชัย

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6

  นายแก้ว  จักรโสภา

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  นายแสง  ชูรัตน์

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรการศาสนาอื่นในพื้นที่

  8

  นายคำเบ็ง  สุโพธิ์ชัย

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรการศาสนาอื่นในพื้นที่

  9

  นายสงวน  อุปัน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10

  นายทองเดช  ราชปึ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11

  นายวิเนตร  วงค์ชะเนา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12

  นายมงคล  ปัญเศษ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13

  นายชัยชิต  ศรีบุญมา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14

  นายชุดธนู  ระวังภัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15

  นางอัญชลี  เหลาสิทธิ์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:50 น.

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042794502 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ วะชุม โทรศัพท์: 0958041681 อีเมล์: neungneung340@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]