• ข้อมูลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

            1. เด็กชายธนากร   คล่องวิถี       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑  ประธานสภานักเรียน

            2. เด็กหญิงสุธิตา   ไชยสงค์        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑  รองประธานสภานักเรียนฝ่ายงานวิชาการ

            3. เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิธรรม    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  รองประธานสภานักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

            4. เด็กชายเจษฎา  นามม่วง        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  รองประธานสภานักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่

            5. เด็กหญิงสายฝน  บุญเข็ม        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  รองประธานสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

   

  คณะกรรมการฝ่ายงานต่างๆ

  ฝ่ายงานวิชาการ

            1. เด็กหญิงสุธิตา   ไชยสงค์        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

            2. เด็กหญิงอภิสรา   ศิริมาตร      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       รองหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

            3. เด็กหญิงสายฝน  บุญเข็ม        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

            4. เด็กหญิงณัฐนันท์   จักรโสภา   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

            5. เด็กหญิงนิชาภา  ราชโส         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

            6. เด็กหญิงเกษวดี  ชูรัตน์          นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

            7. เด็กหญิงภิญญดา กาติ๊บ         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

            8. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พรมรักษา  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

            9. เด็กหญิงศรประภัส  ราชโส      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  10. เด็กหญิงอรพิน  ราชปึ         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  11. เด็กหญิงพรทิพย์  คืดนอก     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  12. เด็กหญิงวรรณิสา คล่องแคล่ว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  13. เด็กหญิงธนาพร  ลับจุลพล    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  14. เด็กหญิงบัวแก้ว เทียนปัญญา  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  ฝ่ายกิจการนักเรียน มี 4 ฝ่ายงานดังนี้

                1. เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิธรรม    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

                2. เด็กชายพิพัฒน์  ดีนิล            นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

                3. เด็กชายกำพล  คำพาขาว       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

        1.1 ฝ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรม 5 ส.

  1. เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิธรรม    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                 2. เด็กหญิงเกษณี  ต้นกันยา        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                 3. เด็กชายจีระศักดิ์  จรัสสัน       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  4. เด็กชายธรรมศาสตร์  แสนทวีสุข นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1      กรรมการ

  5. เด็กชายพิทวัส  สุวรรณไตร      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  6. เด็กชายจักรี  แสงนาค           นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  7. เด็กหญิงเกษณี  ต้นกันยา        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  8. เด็กหญิงเกษวดี  ชูรัตน์           นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  9. เด็กหญิงมุทิตรา  ราชโส         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  10. เด็กหญิงรัตติกาล  จูมจะนะ   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  11. เด็กหญิงศรประภัส  ราชโส    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  12. เด็กหญิงฐิติมน  พิมพ์รักษา    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  13. เด็กหญิงธันยพร  สมรักษ์      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  14. เด็กหญิงนฤมล  ดวงหล้าเลิศ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  15. เด็กหญิงเกษณี  ต้นกันยา      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  16. เด็กหญิงเกษวดี  ชูรัตน์        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  17. เด็กหญิงมุทิตรา  ราชโส       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  18. เด็กหญิงรัตติกาล  จูมจะนะ   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  19. เด็กหญิงศรประภัส  ราชโส    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  20. เด็กหญิงฐิติมน  พิมพ์รักษา    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  21. เด็กหญิงธันยพร  สมรักษ์      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  22. เด็กหญิงนฤมล  ดวงหล้าเลิศ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  23. เด็กหญิงพิมรดา  โจมพลอย   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

  24. เด็กหญิงมธุรดา  พระหันธงชัย  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1      กรรมการ

  25. เด็กหญิงวิภาดา  สมจิตร์       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

  26. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เคนโยธา  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1      กรรมการ

  27. เด็กหญิงกนกพร  ดวงโสภา    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

  28. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดวงบุตร   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

                  2. ฝ่ายกิจกรรมกีฬา

                 1. เด็กชายณัฐชนน  รักษาวงศ์     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกีฬา

                 2. เด็กชายกัมพล  คำพาขาว       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกีฬา

  3. เด็กชายพิพัฒน์  ดีนิล            นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

  4. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีลำไพร     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

  5. เด็กชายณัฐพงษ์  โอระนำ       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

  6. เด็กหญิงสายฝน  บุญเข็ม        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

  7. เด็กหญิงสุธิตา  ไชยสงค์         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

        3. ฝ่ายกิจกรรมดุริยางค์

                 1. เด็กหญิงวรรณิสา  คล่องแคล่ว  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       หัวหน้ากิจกรรมดุริยางค์

                 2. เด็กหญิงภิญญดา กาติ๊บ         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       รองหัวหน้ากิจกรรมดุริยางค์

  3. เด็กหญิงพรทิพย์  คืดนอก       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       รองหัวหน้ากิจกรรมดุริยางค์

  4. เด็กชายกัมพล  คำพาขาว       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  5. เด็กชายมนัญชัย คำภิลา         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  6. เด็กชายอรรถพร  พฤฒิสาร     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  7. เด็กหญิงธนาพร  ลับจุลพล      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

                  4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เสียงตามสาย

                1. เด็กหญิงสุธิตา  ไชยสงค์         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  2. เด็กหญิงนิชาภา  ราชโส         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  3. เด็กหญิงเกษณี  ต้นกันยา        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  4. เด็กหญิงธนาพร  พับจุลพล      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  5. เด็กหญิงวรรณิสา  คล่องแคล่ว  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  6. เด็กหญิงภิญญดา กาติ๊บ         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  7. เด็กหญิงมุทิตรา  ราชโส         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  8. เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิธรรม    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

  9. เด็กหญิงจิราภา  ตรงภูเขียว     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

  10. เด็กหญิงพิมรดา  โจมพลอย   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

  ฝ่ายอาคารสถานที่ มี 3 ฝ่ายงาน ดังนี้

                 1. เด็กชายเจษฎา  นามม่วง        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

                 2. เด็กชายวรวุฒ  มาลุน              นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่       

                 3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โจมพลอย     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

                 4. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีลำไพร     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1        กรรมการ

  5. เด็กชายณัฐพงษ์  โอระนำ       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1         กรรมการ

  6. เด็กชายอรรธิศักดิ์  ใยสุข        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1         กรรมการ

                  1. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

                 1. เด็กชายอุเทน  ศรีสุธรรม        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

                 2. เด็กชายกัมพล  คำพาขาว       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       รองหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

                 3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โจมพลอย     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1      กรรมการ

                 4. เด็กชายอรรถพร  พฤฒิสาร     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       กรรมการ

                 5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องเขต         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1      กรรมการ

  6. เด็กชายภิรมย์ภรณ์  จักโสภา    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1      กรรมการ

  7. เด็กชายฐิติวัชร  อินทรสิงห์      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1      กรรมการ

  8. เด็กชายอนุภัทร  ราชโส         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

               

        2. ฝ่ายสุขภาพและอนามัย

                     1. เด็กชายพิพัฒน์  ดีนิล            นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย

                     2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรละคร     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       รองหัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย

                     3. เด็กชายณัฐชนน  รักษาวงศ์     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

                     4. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีลำไพร     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       กรรมการ

                     5. เด็กชายภุสชิสะ  ราชโส         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1         กรรมการ

                     6. เด็กชายชวกร  สาขา            นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1          กรรมการ

       7. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วกิ่ง        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1        กรรมการ

       8. เด็กชายกิตติภพ ตากลม         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

       9. เด็กชายชลสวัสดิ์  ชูรัตน์         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

      10. เด็กชายเนติพงษ์  ราชโส       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

      11. เด็กชายปฏิภาณ  นามมนตรี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1          กรรมการ

      12. เด็กชายศุภชัย  คืดนอก        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1         กรรมการ

      13. เด็กชายอภิรักษ์  ปังอุทา       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

      14. เด็กชายประพจน์  ไชยสันต์    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมกการ

      15. เด็กชายกิตติชัย  แป่มจันทร์   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

      16. เด็กชายภัทรพงษ์  พละศักดิ์   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

      17. เด็กชายอดิศักดิ์  บูญศรี        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1        กรรมการ

      18. เด็กชายสุรชัย  บัวอ่อน        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1         กรรมการ

      19. เด็กชายภัคพล  บรรพแก้ว     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

      20. เด็กชายชิษณุพงค์  มุภาษา    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

      21. เด็กชายอติวัชญ์  ถาบัณฑิต    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1      กรรมการ

      22. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดงนา       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:50 น.

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042794502 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ วะชุม โทรศัพท์: 0958041681 อีเมล์: neungneung340@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]