โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
   
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
   
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านมาย

   

                  ปี พ.ศ. 2502  โรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนระดับประถมปลายในชั้น ป.5 ป. 6 และป.7  ตามหนังสืออำเภอที่  สน.ที่  54/606  ลงวันที่  19 เมษายน  พ.ศ. 2502 และในปีเดียวกันนี้ได้รับ     งบประมาณจากทางราชการ  50,000  บาท   สมทบสร้างอาคารเรียน  แบบ  001  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1หลัง ได้รับงบประมาณ  20,000  บาทสร้างบ้านพักครู  2  ห้องนอน  จำนวน  1  หลัง พร้อมกับปีนี้ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านมายเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านมาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

   

                                                                                                                                                                                                 

  ปี  พ.ศ.  2503  สถานการณ์ท้องที่อำเภอบ้านม่วงได้รับผลกระทบจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสย์ทางราชการจึงจึงมีคำสั่งให้นายสมาน   อุการะ ครูใหญ่โรงเรียนแห่งนี้  ไปราชการอาสาสมัครชุดอาสาสมัครประจำชุดคุ้มครองในเขตพื้นที่  และมีคำสั่งให้นายวิรัตน์  ถาบุตร  เป็นผู้รักษาการณ์ครูใหญ่แทน   

                  ปี  พ.ศ.  2514  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสถานีอนามัยมาย  ขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมทั้งถังเก็บน้ำประปาขนาดเล็กติดสูบโยก และได้รับมอบที่ดิน  1 แปลง เนื้อที่  2 ไร่  2 งาน  20 ตารางวาจากนายพิทักษ์  เมฆตรง  เจ้าหน้าที่เร่งรัดพัฒนาชนบท ( ร.พ.ช. )  จังหวัดกลนคร

                  ปี  พ.ศ.  2515  ได้จัดตั้งสหกรณ์ซื้อเครื่องเขียนแบบเรียนมาจำหน่ายให้แก่นักเรียนในราคาถูก  ได้รับทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำนวน  1 ,000  บาทและได้นำเงินบำรุงการศึกษาจัดสร้างสนามเด็กเล่น  ในวงเงิน  650  บาท  ได้สนามเด็กเล่นหนึ่งแห่ง  ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิมเปียจำนวน  1  เครื่อง  ราคา  1,560  บาท

                  ปี  พ.ศ. 2516  นำเงินบำรุงการศึกษาซื้อนาฬิกา  “ ยี่ห้อ  ” 1 เรือน ราคา  310  ระฆัง ทองเหลืองราคา  75  บาท  และตู้เก็บเอกสาร  1  หลัง ราคา  500  บาท

                  ปี  พ.ศ.  2517  ได้รับความร่วมมือจาก  ร.พ.ช.  จังหวัด  สกลนคร  นำเครื่องจักรกลทำการขุดสระเพื่อทำการเกษตร  ในเนื้อที่  กว้าง  20   เมตร  ยาว  35  เมตร  และลึก  1.50  เมตร  จำนวน  1  บ่อและกรมการปกครองให้จักเย็บเสื้อผ้ายี่ห้อคูโบต้าหนึ่งหลัง  คิดเป็นราคา  800  บาทได้รับงบประมาณสร้างส้วม    1  หลัง  4  ที่  ราคา  12,000  บาท  โรงฝึกงาน  1  หลังราคา  45,000  บาท

                  ปี  พ.ศ.  2518  ทางราชการมีคำสั่งย้าย  นายสมาน  อุปการะ  ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านมาย    ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านม่วงโพนไค  และมีคำสั่งย้ายนายมีชัย   พรหมไพรสน  ครูใหญ่บ้านม่วงโพนไค  มารับตำแหน่งแทน   ในปีนี้โรงเรียนได้นำเงินบำรุงการศึกษาซื้อเครื่องโรเนียวยี่ห้อ

    “  เกสเคทเนอร์ ”1  เครื่อง ราคา  3,125  บาท  ทำสัญญาซื้อที่ดิน  นายเลื่อน  กำเฉลียวจำนวนเนื้อที่ประมาณ   15   ไร่ราคา   7,000  บาท  และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  ร.พ.ช. สกลนคร  นำเครื่องจักรมาบุกเบิกเพื่อขยายที่รองรับ  การพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไปและในปีเดียวกันนี้ทางราชการ  ได้มีคำสั่งให้นายมีชัย   พรหมไพรสณฑ์   ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านมาย   ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ   อำเภอวานรนิวาส  และมีคำสั่งให้นายพิษณุ   ถาบุตร  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกุดเรือคำมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรีนชุมชนบ้านมาย แทน เมื่อวันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2518

                  ปี  พ.ศ. 2519  ได้รับการสนับสนุนจากนายคำตัน   ชรินทร์  สมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร  เขต  2  อำเภอบ้านม่วง  มอบกลองพาเหรดชุดเล็ก   ราคาประมาณ  1,400  บาท  ได้รับมอบไม้ระแนงจากโรงเลื่อยบ้านต้าย  อำเภอสว่างแดนดิน  จำนวน  3,000 ตัว  ทำรั้วทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารจำนวน  1  หลัง  ราคา  60,000  บาท บ้านพักครู  2  หลัง  ขนาด 2 ห้องนอน

  ราคา  44,800  บาท

   

                                                                                                                                                                                                

   

                  ปี พ.ศ.  2521  มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ.  2503  มาเป็นหลักสูตรใหม่

  พ.ศ.  2521  ในระบบ  6 : 3 : 3  และยุบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่  7  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูขนาด  2 ห้องนอน 1 หลัง  ราคา   85,000  บาท  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง  จำนวน  4 ที่ 

  ราคา  19,000  บาท

                  ปี  พ.ศ.  2522  ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงาน  น.ม.ค.32  ลงหินลูกรังถนนภายใน  ระยะทาง 390  เมตร  พร้อมเสาธงหลัก  1  ชุด  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  ร.พ.ช.  สกลนคร  ได้เครื่องจักรกลเกรดหินลูกรังจนแล้วเสร็จ

                  ปี พ.ศ.  2523  ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านจัดสร้างซุ้มประตูเหล็กและปรับถนนวันเวย์   พร้อมกับปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการประถมศึกษา  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  โอนมาสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

                  ปี พ.ศ.  2524  ได้รับอนุมัติตั้งโรงเรียนสาขาบ้านด่านไชโย  แยกนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านมาย ( โรงเรียนแม่ )  ไปเข้าเรียน  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  4  โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว  และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน  จากนายคำบา  ทุมวงศ์  บ้านนาสมบูรณ์   มอบให้แก่ทาง

  โรงเรียน  เนื้อที่ประมาณ   20   ไร่

                  ปี พ.ศ.  2525  ราชการได้มีคำสั่งย้ายนายพิษณุ   ถาบุตร   ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนบ้านม่วงโพนไค  และมีคำสั่งย้าย  นายคำหล้า  แง่พรหม   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหว้าน   มารับตำแหน่งแทน   และในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนสาขาบ้านด่านไชโย  โดยย้ายสถานที่ใหม่ระหว่างบ้านด่านไชโย    ตำบลมาย  กับ บ้านนาสมบูรณ์   ตำบล   ดงหม้อทองใต้   รับนักเรียนทั้งสองหมู่บ้านเข้าเรียน   และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  บ้านด่านไชโย  เป็น  “ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ ”  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  พร้อมกับในปีเดียวกันนี้  ได้รับโครงการอาหารกลางวันในโครงการของ  “ พระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ” จำนวนเงิน    8,000   บาท       

  ปี พ.ศ.  2526   ราชการมีคำสั่งย้ายนายคำหล้า   แง่พรหม  ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านมายไปดำรงตำแหน่งครูใหญโรงเรียนบ้านมเหล่าผักใส่  และมีคำสั่งให้นายชื่น  อินทรสิทธิ์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านขาวสง่า  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านมายแทน   พร้อมกับปีนี้โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคาร  2  มาสร้างเป็นหอประชุมชั่วคราว  และใช้เป็นสำนักงานกลุ่มโรงเรียนนาจานด้วยในปีนี้ได้รับงบประมาณจากทางราชการมาก่อสร้างอาคาร แบบ ส.ป.ช.102 / 26จำนวน   1  หลัง    ราคา  436,200   บาท ที่โรงเรียนสาขาบ้านด่านไชโย

                  ปี พ.ศ.  2527    ได้แยกโรงเรียนสาขาบ้านด่านไชโยเป็นเอกเทศ  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ ”  พร้อมกับได้รับเข้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทยากจนในงบประมาณ   49,000   บาท

                                                                                                                                                                                                 

   

  ปี พ.ศ.  2528    โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ   พ.  1  ในวงเงิน  10,000   บาท  งบก่อสร้างส้วมแบบ  ส.ป.ช.  601  จำนวน  3  ที่นั่ง  1  หลัง  ราคา    22,000  บาทงบสร้างสนามฟุตบอลแบบ   ฟ. 1 / 26  ขนาด  55 x 85   เมตร  มีพื้นที่  4,685   ตารางเมตร   ราคา  92,000   บาท  และได้บริจาคกลองชุดพาเหรดจาก  นายองุ่น  สุทธิวงศ์   ส.ส.  เขต  2  จังหวัดสกลนคร   จำนวน  1   ชุด

  ปี พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว   ส.ป.ช. 303 / 28  จำนวน  6  หน่วย  1  หลัง   ราคา  868,000   บาท  และงบก่อสร้างรั้วคอนกรีตจากพันตรีสีห์พนม  วิจิตรวรสาร   ส.ส.   เขต   2   จังหวัด  สกลนคร  เป็นเงิน  15,000  บาท  

  ปี พ.ศ.  2530   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ   ฝ.  30 ( 1 / 4 )  จำนวน  1  ชุด   ราคา  35,000   บาท    

  ปี พ.ศ.  2531   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ   ฝ.33 ( 1 / 3 )  1  ชุด  ราคา  43,000   บาท  จุน้ำได้  33,942  ลูกบาศก์ลิตร   ในปีเดียวกันนี้รงเรียนได้เปิดขยายชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   รับเด็กที่มีอายุ   6   ปี  ย่างเข้า   7  ปี  จำนวน  1  ห้องเรียน  โดยอาศัยศูนย์โภชนาการของอนามัยตำบลมายเป็นที่เรียนปี พ.ศ.  2534   ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ทดลองหลักสูตรใหม่ปี  พ.ศ.  2521(  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.   2533 )

                  ปี พ.ศ.  2535  ได้รับการสนับสนุนต่อเติมรั้วคอนกรีตจากพันตรีสีห์พนม  วิจิตรวรสารเป็นเงิน   20,000  บาท   และนายวิรัตน์   ตยางคนนท์   ส.ส.  เขต   2   สกลนคร   สร้างห้องสมุดโรงเรียนในงบ   45,000   บาท  และได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างสนามวอลเลย์บอล  แบบ  ส.ป.ช.   1  สนาม  ราคา   70,000   บาท

  ปี พ.ศ.  2539   ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนจาก    3    ภาคเรียน  มาเป็น  2  ภาคเรียน  พร้อมกับในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  แบบ   ส.ป.ช.   105 / 29( แบบปรับปรุง  พ.ศ. 2540  )  จำนวน   4   ห้องเรียน   1   หลัง  ราคา  1,699,000    บาท

   

   

   

  ปัจจุบัน

                  ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านมายมีพื้นที่ 175 ไร่ อาคารเรียน  3  หลัง อาคารชั่วคราว  1  หลัง

  อาคารอเนกประสงค์  2  หลัง   บ้านพักครู  3  หลัง   บ้านพักครูเรือนแถว  1  หลัง    ส้วม   2  หลัง   6  ที่ 

  ถังเก็บน้ำฝน   3   ชุด    บ่อเลี้ยงปลา   3  บ่อ   บ่อน้ำตื้น   1  บ่อ   สนามฟุตบอล   1  สนาม    สนามวอลเลย์บอล   1  สนาม   สนามอเนกประสงค์   1   สนาม   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:52 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042794981 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จีรวุฒิ คล่องแคล่ว โทรศัพท์: 085-0064251 อีเมล์: legal_authority_69@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]