• ข้อมูลเผยแพร่
 • ข้อมูลพื้นฐาน
    ถาม-ตอบ
  การบริหารงาน
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    E-Service
  การบริหารงานงบประมาณ
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปรงใส
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
     รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     มาตรการป้องกันการรับสินบน
     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่

               โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลมาย5 วัดบ้านเหล่าผักใส่  ก่อตั้งเมื่่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2482 โดยมี ร.ต.ท.ถวิล  ธนศรีรังกูล นายอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นผู้จัดตั้งโดยอนุมัติของจังหวัดและมีนายจำนง  ศิลปะชัยกุล มาเป็นครูใหญ่คนแรก  โดยใช้กุฏิิวัดเจริญศรีบ้านเหล่าผักใส่เป็นสถานที่เรียนและเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      มีนักเรียนทั้งสิ้น  47  คน เป็นชาย 30  คน  หญิง  17  คน

               ในปีพ.ศ. 2500ได้ย้ายที่ตั้งจากวัดเจริญศรีมายังที่ตั้งปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ 25 ไร่  โดยรัฐบาลให้เงินจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรก จำนวน 35,000 บาท โดยชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคไม้และแรงงานในการก่อสร้างอาคารเรียน

                ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนสำเร้จการศึกษา  รุ่นที่ 1 ในปีพ.ศ. 2542

                        


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมเด็จ ขาวนาเข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุวเรศ ศรีอักเศรษฐ

 • นางสาววนิดา อินธิแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,956
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0898419798 อีเมล์: laopaksai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุบผา ชาวยศ โทรศัพท์: 0807448014 อีเมล์: bubpha321@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]