• ข้อมูลเผยแพร่
 • ข้อมูลพื้นฐาน
    ถาม-ตอบ
  การบริหารงาน
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    E-Service
  การบริหารงานงบประมาณ
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปรงใส
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
     รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     มาตรการป้องกันการรับสินบน
     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่(ปีพ.ศ. 2559 - 2563)

  1. นายสุนัน  ใจเพียร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายทองสัว  ทำสุนา                         ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

  3. นายพรสวัสดิ์  ทองมุน                      ผู้แทนครู                                            กรรมการ

  4. นางรมัณยา  จ่ายกระโทก                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

  5. นายธัญวิชญ์  ประเสริฐพงษ์              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  6. นายประการ  ประเสริฐพงษ์               ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

  7. พระครูวิมลคุณากร                           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                             กรรมการ

  8. พระมหาวรเชษฐ์  ปิยวีโร                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                             กรรมการ

  9. นายประวิน  สงกาผัน                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

  10.นายอุดม  เทียนศรี                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  11.นายมิตรชัย  ทุมวงศ์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  12.นายไพศาล  ละดาดก                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  13.นายประชา  อุตะมะชะ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

  14.นายทักษิณา  ประกอบแสง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

  15.นายสมเด็จ  ขาวนาเข                     ผู้อำนวยการสถานศึกษา                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:56 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0898419798 อีเมล์: laopaksai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุบผา ชาวยศ โทรศัพท์: 0807448014 อีเมล์: bubpha321@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]