• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   ถามตอบ (Q&A)
   
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
   
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
   
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง

          โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง  ได้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.  2502  ขึ้นต่อตำบลมาย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  โดยชาวบ้านได้บริจาคที่ดินจำนวน  24  ไร่ 3  งาน  80  ตารางวา  รวมทั้งบริจาคไม้เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและได้ตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง  พร้อมมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ  โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2502  มีนักเรียน  79  คน ครู  1  คน   ต่อมาปีพ.ศ.  2509  ได้โอนจากโรงเรียนประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และสังกัดกิ่งอำเภอบ้านม่วงในปี  พ.ศ.2510 

            พ.ศ. 2512  ได้รับจัดสรรอาคารเรียนหลังแรกขนาด  3  ห้องเรียน  หลังที่ 2  ในปีพ.ศ.2514    และหลังที่  3  ในปี  2516

           พ.ศ.2520   ตำบลดงหม้อทองได้แยกออกเป็น  2  ตำบล  คือตำบลดงหม้อทอง  กับตำบลดงหม้อทองใต้  โรเรียนบ้านดงหม้อทอง อยู่ในเขตตำบลดงหม้อทองใต้

           พ.ศ.  2522 โรงเรียนได้ เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  ขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ระดับประถมศึกษาจบชั้น  ป. 6  และได้รับจัดสรรอาคารเรียนเพิ่มอีกเป็นแบบ  2  ชั้น 6 ห้องเรียน ในปีพ.ศ.2526

          พ.ศ.  2533  ได้รับจัดสรรอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26  และเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ในปีพ.ศ.  2534  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รวมทั้งได้รับจัดสรรสนามบาสเกตบอล  ในปีพ.ศ.  2537

         พ.ศ.  2552 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัด  ศูนย์เครือข่ายดงหม้อทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  3   

          พ.ศ. 2553  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๑ ย้ายอาคารเรียน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างอาคาร ๒๐๓/๒๖ (ศูนย์ฝึกอาชีพ)โดยมีนายสมศักดิ์  โคตรลาคำ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    และนายนพดล  พละศักดิ์  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

       พ.ศ. 2554 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดสอนหลักสูตรเรียนร่วม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปีการศึกษา 2554 ผลผลิตมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑  ( 21 พฤศจิกายน 2554)

        พ.ศ. 2555  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คุณจรัสลักษณ์  ศรีชูยงค์ และคณะบริจาคเงินสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง 

        พ.ศ. 2558 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับจัดสรรอาคารแบบสปช.102/26 และส้วมแบบสพฐ.4(4 ที่นั่ง)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:23:15 น.

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0862282367 อีเมล์: dongmorthongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิรากร ภูมิพื้น โทรศัพท์: 0826477986 อีเมล์: wirakorn.am@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]