• ข้อมูลเผยแพร่
 •  อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   ถามตอบ (Q&A)
   
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
   
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
   
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ปีการศึกษา 2556
   
  ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง
  1 นายนัตพล  พรมแสน ประธาน
  2 นายสิรภพ  เพชรศักดา รองประธาน
  3 น.ส.ศิริญากร  เงยชัย รองประธาน
  4 น.ส.จิราวรรณ  พรมแสน เลขานุการ
  5 น.ส.สิริรัตน์  ภูวิชิต เลขานุการ
  6 น.ส.วันวิสา  บุญภักดี ประชาสัมพันธ์
  7 น.ส.มลธิชา  ปรุงชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์
  8 น.ส.หัตชฎาพร  ศาลางาม ประชาสัมพันธ์
  9 น.ส.น้ำฝน  พันเดช ประชาสัมพันธ์
  10 น.ส.รัชนีกร  คำนาค วัดและประเมินผล
  11 น.ส.สินใจ  ปิมแปง วัดและประเมินผล
  12 นายสราวุธ  สิงห์ยะเมือง วัดและประเมินผล
  13 น.ส.จุฬาลักษณ์  ลาโพธิ์ ระเบียบวินัย
  14 น.ส.ดวงดาว  ศรีวอระขันธ์ ระเบียบวินัย
  15 นายธีระพงษ์  ผ่องระนาด ระเบียบวินัย
  16 นายวัฒนากร  สองศรี เทคโนโลยี
  17 นายสันติภาพ  ทองเฟื่อง เทคโนโลยี
  18 น.ส.ดวงจันทร์  ศรีวอระขันธ์ ปฏิคม
  19 น.ส.สิริรัตน์  ภูมิสา ปฏิคม
  20 น.ส.ขวัญใจ  เมฆสุวรรณ ปฏิคม
  21 น.ส.สุภาภรณ์  ธรรมเจริญ เหรัญญิก
  22 น.ส.รัตนาภรณ์  ธรรมเจริญ เหรัญญิก
  23 น.ส.ปริวดา  อันโนนนาร กีฬา
  24 นายชัยณรงค์  วงศ์อนุ กีฬา
  25 นายเด่นชัด  พละมา ดูแลความสะอาด
  26 นายธีระพงษ์  ชะนะไพ ดูแลความสะอาด
  27 นายลิขิต  จันทร์บุญ ดูแลความสะอาด
  28 นายวันเฉลิม  คชมิตร ดูแลความสะอาด
  29 นายทัศพร  ดวงไมตรี ดูแลความสะอาด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:23:15 น.

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 0862282367 อีเมล์: dongmorthongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิรากร ภูมิพื้น โทรศัพท์: 0826477986 อีเมล์: wirakorn.am@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]