โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 • ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพครู โดยส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาทั้งระบบสู่ครูมืออาชีพและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

  ๒.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธสักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

  ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีผู้มีพระคุณ และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีสัมมาคารวะ ประพฤติตนอยู่ในศิลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันงาม

  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการใช้ภาษาทางการสื่อสารให้ถูกต้องตามหลัการใช้ภาษาไทย

  ๕ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี โดยให้สอดคล้องกับความต้อการของชุมชน และท้องถิ่นเพื่อสามารถประกอบอาชีพที่สุทจริต

  ๖.พัฒนาสุขภาพพลานามัยให้เหมาะสมกับเพศและวัยตามความสามารถร่วกันป้องกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ๗.ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ  ของหลักศุตรสถานศึกษา และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-29 19:28:30 น.

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042702392 อีเมล์: nongkwang school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนัญฐิติพร พุทธอาสน์ โทรศัพท์: 0871955993 อีเมล์: teatea993@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]