โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2512  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  40 กิเมตร มีพื้นที่ 99 ไร่ ด้วยความร่วมมือจากชาวบ้าน  ก่อนหน้านี้นักเรียนเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านบ่อแดง ซึ่งสร้างความลำบากเพราะระยะทางไกลและการคมนาคมไม่สะดวกต่อมาเมื่อเดือน  เมษายน  2512  ผู้ปกครองนักเรียนได้ประชุมตกลงทำหนังสือร้องทุกข์ต่อทางราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ทางราชการให้จัดตั้งโรงเรียนชั่วคราวโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 1  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นางสาวอุทิศ  อิทรสิทธิ์ นางสาวบรรจง  ศรีประทุมวงษ์ 

  นายสนิท  โพธิราช ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายทะนงศักดิ์  สุโพธิ์แก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2515 คณะครูและชาวบ้านได้ประชุมกันเพื่อสร้างอาคารเรียนโดยมีเงินจากทางราชการสมทบทุน 4,000 บาท ขนาด 2 เรียน ยกพื้นสูง 1 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน โดย นายดี  ผายมีเดช ได้มอบที่ดิน มีเนื้อที่ 99 ไร่

   

                         ปัจจุบันโรงเรียน บ้านนาดูนนาดี เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 6  รวม  8  ห้องเรียน โดย มีนายบุญศรี  ใสลำเพาะ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี   

   ครู-อาจารย์  ที่ปฏิบัติราชการทั้งสิ้น  จำนวน 7 คน ครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 คน และ นักการภารโรงจำนวน 1 คน  

   

  2.  สภาพและลักษณะชุมชน

              โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    เขต   3     เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1   ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ประกอบด้วยเขตบริการ  2  หมู่บ้าน คือ  บ้านนาดูน หมู่ที่ 2    และบ้านนาดีหมู่ที่ 9   ตำบลหนองกวั่ง   อำเภอบ้านม่วง มีประชากร  1,619   คน  ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าภูไท

   และใช้ภาษาถิ่นภูไท

                     2.1 สภาพโดยทั่วไป  เป็นชุมชนที่อยู่ในชนบทอยู่ห่างจากตัวเมือง   ประชากรมีอาชีพในการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่การทำนา ทำสวนยางพารา เพาะปลูก    รายได้ของประชากรอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี  สภาพวัฒนธรรมแบบชนบทยังมีให้เห็น  การให้ความร่วมมือด้านแรงงานอยู่ในระดับดี  ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียนอยู่ในระดับดี  ภาษาที่ใช้กันในชุมชน  คือภาษาถิ่น

  (ภูไท)  ศาสนาที่นับถือคือศาสนาพุทธ มีประชากรแยกตามหมู่บ้านในเขตบริการ

                     2.2 ขนาดและที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี    ตั้งอยู่ใน เขตตำบลหนองกวั่ง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3    40  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  124  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  

                       ทิศเหนือ    มีเขตติดต่อ บ้านอ่างห้วยไร่   อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร

                       ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  บ้านวังโพน  อำเภบ้านม่วง     จังหวัดสกลนคร

                   ทิศใต้   มีเขตติดต่อ  บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม  อำเภบ้านม่วง   และบ้านโนนแสบง อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร             ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ บ้านหนองกวั่ง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร

                   2.3 ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการคมนาคม   พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ  ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้  ไร่นา  สวน    มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2092   แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   2091 (หนองแวง-กุดเรือคำ) 

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   2093  (กุดเรือคำ – บ้านม่วง)  ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222  (บึงกาฬ-พังโคนเป็นทางเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3)  สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล  ลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน  เฉพาะฤดู  (Tropical  Savanna  Climate : AW)  แบ่งเป็น  3  ฤดู  คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม  ถึงเดือนมิถุนายน  ฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนตุลาคม  และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ  26.10  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ตลอดปี  1,500  มิลลิเมตร 

                   2.4   สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตหมู่บ้าน บ้านนาดูน และบ้านนาดี    ร้อยละ  85  ประกอบอาชีพทาง การเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  12,000  บาท  ต่อคนต่อปี 

                  2.5 สภาพทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประชากรร้อยละ 100  นับถือศาสนาพุทธ    มีสถานที่   วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ    ประเพณีบุญเดือนสาม  บุญประทายข้าวเปลือก บุญมหาชาติ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:31:03 น.

โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042702448 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุดารัตน์ สุวรรณกูฎ โทรศัพท์: 0847437369 อีเมล์: jib18contact@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]