• ข้อมูลเผยแพร่
 • ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 • . ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียน บ้านหนองท่มท่ากระดัน  ตั้งอยู่หมู่ที่                          บ้านท่ากระดัน  ตำบลดงหม้อทอง     อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๔๐  โทรศัพท์ /โทรสาร  ๐๔๒ – ๗๐๒๔๒๕  

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อที่จำนวน  ๒  แปลง ๆที่ ๑  จำนวน  ๑๒ ไร่  แปลงที่ ๒  จำนวน ๖ไร่   มีเขตพื้นที่บริการ ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านท่ากระดัน หมู่ ๘ , บ้านหนองท่ม หมู่ ๔ และบ้านซ่อมดู่ หมู่  ๖

   

            ๒.ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๓  โดยการสนันสนุนจากเงินกองทุนการประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนและเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีนักเรียน ๒๐ คน  มีนายมานพ  ถาบุตร  เป็นครูคนแรกของโรงเรียน

           ปี  พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป. ๑ ฉ. ขนาด  ๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  และเปิดใช้เมื่อ   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๖  มีนายไพโรจน์  สุคนธชาติ  เป็นครูใหญ่

           ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  นายไพโรจน์  สุคนธชาติเป็นครูใหญ่  ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนการศึกษาจังหวัดสกลนคร  จึงได้แต่งตั้งให้นายสุรเนตร  ชรินทร์  เป็นครูใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แทน

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้สร้างบ้านพักครู  แบบองค์การ ฯ จำนวน  ๑  หลัง

   และชาวบ้านได้จัดหาที่ดินมอบให้โรงเรียนสร้างบ้านพักครูที่บริเวณบ้านหนองท่ม  เนื้อที่  ๕๐  ตารางวา  สร้างเสร็จและเริ่มใช้ในปีนี้

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๑  คณะครู  กรรมการศึกษา  กรรมการหมู่บ้าน  และชาวบ้านได้มีมติเห็นพร้อมกันให้ย้ายโรงเรียนไปปลูกสร้างในที่ใหม่ให้เหมาะสม เพราะที่เดิมห่างหมู่บ้าน  เป็นป่ารก  จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน  ๖,๐๐๐  บาท  ซื้อที่ดินเนื้อที่  ๑๓  ไร่  มอบให้สร้างโรงเรียน และในปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สร้างส้วม  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาด  ๔  ที่นั่ง  พร้อมที่ปัสสาวะชาย  จึงได้ก่อสร้างในบริเวณสถานที่ใหม่นี้

           ปี  ๒๕๒๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ  สน.๐๐๒  ขนาด ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างเสร็จแล้วได้ย้ายนักเรียนพร้อมครูมาเปิดใช้ทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๒๓  เป็นต้นมา

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  คณะกรรมการศึกษา  กรรมการหมู่บ้าน  คณะครู  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้โรงเรียน  เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน  สร้างเสร็จและเริ่มใช้เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔  ในปีนี้ได้รับจัดสรรอัตรากำลังครูเพิ่มรวมทั้งสิ้น  ๗  อัตรา

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕  โรงเรียนได้รับบริจาค  จากผู้มีจิตศรัทธาสร้างเสาเหล็กขนาดมาตรฐาน 

  โดยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้ก่อสร้างเสร็จ เริ่มใช้เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๒๕

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖  โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อย้ายบ้านพักครูเดิม  และอนุญาตให้รื้อได้พร้อมงบประมาณจำนวนหนึ่งไปสร้างที่บริเวณโรงเรียนใหม่นั้น  พร้อมกันนี้ได้รับริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา (๒,๐๐๐ บาท) ทำการขุดบ่อน้ำบาดาลมอบให้โรงเรียน  และเริ่มใช้พร้อมบ้านพักครู

  เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๒๖

           ปี  พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๒/๒๖ ขนาด  ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  ได้ทำการสร้างเสร็จและเริ่มใช้เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗

   

   

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๘  คณะครูในปีนี้ได้พร้อมกันบริจาคเงิน  จำนวน  ๑,๔๐๐  บาท  ให้ทำการต่อไฟฟ้าเข้าบ้านพักครูแล้วมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียนในปีนี้

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช. ๒๐๔/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  และในปีนี้  คณะครู  กรรมการศึกษา  กรรมการหมู่บ้าน  และชาวบ้านได้ช่วยกันรื้อย้ายอาคารเรียนเดิม  แบบ  ป.๑ฉ.  ออกมาสร้างใหม่ในบริเวณโรงเรียนตามหนังสืออนุญาตรื้อที่  ๕๑/๒๕๒๓  ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๒๓  โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๒,๕๐๐  บาท  และไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณจัดสรร  ให้สร้างเรือนเพาะชำ  จำนวน  ๑  หลัง  ในปีนี้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสร้างทางเดินคอนกรีตเชื่อมต่ออาคารเรียนถึงทุกอาคาร  ขนาดกว้าง  ๑  เมตร

   ยาว  ๓๐  เมตร  เสียค่าใช้จ่ายประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท  และไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

  ในปีเดียวกันนี้ได้งบประมาณ  ให้สร้างถังเก็บน้ำ  แบบ  ฝ.  ๓๐  พิเศษ  จำนวน  ๑  ชุด  สร้างเสร็จปีนี้ด้วย  อนึ่งได้รับโครงการ  กศ.พช.  เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับจัดสรรอัตรากำลังครูเพิ่มอีก  ๒  อัตรา  รวมทั้งสิ้น  ๙  อัตรา

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓ ได้รับจัดสรรอัตรานักการภารโรงและทำการบรรจุเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๕/๒๙ 

  ขนาด ๔  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างเสร็จเริ่มใช้เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๓๔

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้สร้างส้วม  แบบ  สปช.๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๔  ที่นั่ง  พร้อมที่ปัสสาวะ  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๕

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างบ่อน้ำบาดาลจากหน่วยงาน  รพช. สกลนคร 

  มาขุดเจาะที่บริเวณโรงเรียน  ๑  บ่อ

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและคณะครูนักเรียนให้สร้างซุ้มประตูโรงเรียน

  รวมมูลค่า ๑๗,๐๐๐ บาท  มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียนต่อไป  ในวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการขยายโอกาส

  ทางการศึกษา  โดยได้รับนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรกจำนวน  ๑๗  คน และเปิดสอนอนุบาล  ๓  ขวบ 

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้รับบริจาคเงินจำนวนหนึ่ง  ทำการก่อสร้างประปาโรงเรียน

  และอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสหกรณ์ร้านค้า)  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๖  เมตร  เสร็จเรียบร้อย

   และได้จัดทำบ่อเลี้ยงปลาดุกคอนกรีต  ตามโครงการอีสานเขียว  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ขนาดกว้าง  ๒  เมตร  ยาว  ๔  เมตร  เสร็จเรียบร้อย  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับบริจาค  จากผู้มีจิตศรัทธาให้ปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนพร้อมป้ายสนาม  คิดเป็นมูลค่า  ๑๔,๐๐๐  บาท  มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๓๘

  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณ  ให้สร้างสนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม  งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐  บาท ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณจาก  อบจ.  สร้างถนนคอนกรีต

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณ  สร้างส้วม  ๑  หลัง  ๔  ที่นั่ง

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ได้รับเงินบริจาคซ่อมรั้วโรงเรียนด้านหน้าจากวัดป่าสันติธรรมวราราม ๑๐,๐๐ บาท

  และผู้มีจิตศรัทธา  รวม  ๑๕,๘๑๕  บาท  ซ่อมเสร็จเมื่อ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

   -  ได้รับบริจาคจาก  อบต. ดงหม้อทองและคุณครูสร้างสนามแปตอง  ๕,๕๓๐  บาท

   -  ได้รับบริจาคจากกิจกรรมวันเด็กสร้างซุ้มประตูคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังโรงเรียน ๔,๒๘๘บาท 

       -  ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า  คณะครูและผู้ปกครองซ่อมแซมเสาธงชาติ  ๒๘,๙๕๓  บาท

  -  ได้รับบริจาคจากคณะครูสมทบซ่อมแซมหลังคาโรงครัว  ๒,๖๐๐  บาท      

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-19 21:51:43 น.

โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nongthomthagradan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปทิตตา กาญจนสุขเมฆิน โทรศัพท์: 0935383542 อีเมล์: Nongthomthagradan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]