• ข้อมูลเผยแพร่
 • ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                 1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ครอบคลุมเต็มศักยภาพ

                 2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคบังคับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

                 3. ส่งเสริม   สนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                 4. ประสานความร่วมมือจากชุมชนสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารราชการของ โรงเรียนให้มีมาตรฐาน  มีความเข้มแข็ง มีอิสระสามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง

  เป้าประสงค์

                 1.  เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนจนจบ

                 2.  ยกระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น

                 3.  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช่โรงเรียนเป็นฐาน

                 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพ

                 5.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการอ่าน เขียน คำนวณ คิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

           ยุทธศาสตร์

                 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตร,ฐานการศึกษาทุกระดับ

                 2.  ปลูกฝังคุณธรรมและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

                 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

                 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน

                 5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา  ท้องถิ่น  ขุมชนและผู้ปกครอง

  ในการจัดการศึกษา

                 6.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

           จุดเน้น

                 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5  กลุ่มสาระวิชาหลัก  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ  เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3

                 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ทุกคนอ่านออกเขียนได้

                 3.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

                 4.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ   และมีความสามารถด้านศิลปะ

                 5.  ประชากรในวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  และศึกษาต่อ

                 6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 7.  นักเรียน  ครูได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-19 21:51:43 น.

โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nongthomthagradan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปทิตตา กาญจนสุขเมฆิน โทรศัพท์: 0935383542 อีเมล์: Nongthomthagradan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]