โรงเรียนคำปลาฝานาทวี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนคำปลาฝานาทวี

                  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคำปลาฝา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2517 โดยเปิดสอนเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคำยาง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน อย่างทั่วถึง  ซึ่งแต่ก่อนนักเรียนของหมู่บ้านคำปลาฝาต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคำยาง  จึงเป็นการลำบากแก่นักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนเพราะถนนหนทางไม่สะดวก  ดังนั้นนายบุญชุม ดาบน้อยอุ่น ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำยาง นายพรมมา มานัส  ผู้ใหญ่บ้านคำปลาฝา และนายทวี มุ่งรวมกลาง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคำปลาฝา ได้ปรึกษาหารือกันแล้วอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการบริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน  พร้อมกับจัดสร้างอาคารชั่วคราว จัดทำโต๊ะ ม้านั่ง สำหรับครูและนักเรียน แล้วเสนอคำร้องต่อราชการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน และทางราชการได้อนุญาตให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคำยางไปก่อน

                  และในการนี้  นายสมชัย วรกิตติกุล  นายอำเภอบ้านม่วง  และนายสำราญ โกจารย์ศรี  ศึกษาธิการอำเภอบ้านม่วง  ได้มอบหมายให้นายบุญชุม ดาบน้อยอุ่น  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำยางเป็นผู้ดำเนินจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายสมเพชร  นามนตรี  และนายไพศาล  โอนอ่อน โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1   ถึงชั้นประถมปีที่  4   มีนักเรียนทั้งสิ้น 115 คน  เป็นชาย  63  คน  เป็นหญิง 62 คน

                  เมื่อปี พ.ศ. 2549  คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคำปลาฝา  ได้มติที่ประชุมให้เปี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านคำปลาฝา   เป็น  “โรงเรียนคำปลาฝานาทวี”   และในวันที่  1  พฤษภาคม  2550  ทางราชการได้อนุญาตให้ใช้ชื่อ  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี จนถึงปัจจุบัน

                      โรงเรียนคำปลาฝานาทวี ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลดงเหนือ  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่  จำนวน 24 ไร่ 29   ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิกา

                  สภาพชุมชนของโรงเรียนมีลักษณะอยู่ห่างไกลแหล่งให้บริการสาธารณสุข  การคมนาคมลำบากถนนติดต่อกับหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเป็นทางลูกรัง  ในชุมชนมีสภาพเป็นทุ่งนาและป่าไม้  มีประชากรประมาณ  2,573  คน  หมู่บ้านในเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านคำปลาฝา และหมู่บ้านนาทวี  สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  บ้านของประชาชน  ทุ่งนา   อาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  ศาสนาที่คนในชุมชนนับถือส่วนใหญ่นับถือคือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  ได้แก่  ประเพณีบุญมหาชาติ  บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา ออกพรรษา ฯลฯ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  คนวัยทำงานส่วนใหญ่นิยมไปทำงานโรงงานทำยางแผ่นรมควัน  ทางภาคใต้  มีการอพยบโยกย้ายบ่อย ๆ และส่วนใหญ่ฝากลูกให้ปู่ ย่า ตา ยาย  ดูแล 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติชัย โคงัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศศิธร โคตรโยธา

 • นางสมพร อ่อนทุมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,168
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำปลาฝานาทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042702427 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทรงยศ จันทะลุน โทรศัพท์: 0872368487 อีเมล์: botandne@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]