โรงเรียนคำปลาฝานาทวี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             

  1.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีและใช้แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์                                                                                                                  

  4.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

  5.  ส่งเสริมให้ชุมชน  องค์กร  ผู้ปกครอง  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  4. ผู้เรียนสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ชุมชน  องค์กร  ผู้ปกครอง  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  6. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติชัย โคงัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมพร อ่อนทุม

 • นายเสมียน จันทะลุนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,145
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำปลาฝานาทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042702427 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทรงยศ จันทะลุน โทรศัพท์: 0872368487 อีเมล์: botandne@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]