โรงเรียนคำปลาฝานาทวี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • ข้อมูลเผยแพร่
 •  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวปะชาสัมพันธ์
   ถามตอบ (Q&A)
   Social Network
  การบริหารงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   E-Service
  การบริหารงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • แผนภูมิบริหารงานโรงเรียนคำปลาฝานาทวี

  นายกิตติชัย  โคงัน 

  ผู่อำนวยการโรงเรียนคำปลาฝานาทวี

   
     

   


  งานบริหารทั่วไป

  นายเสมียน  จันทะลุน

  ๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  ๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

  ๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

  ๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

  ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

  ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  ๘. การดำเนินงานธุรการ

  ๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  ๑๐. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

  ๑๑. การรับนักเรียน

  ๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา

  ๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย

  ๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  ๑๕. การทัศนศึกษา

  ๑๖. งานกิจกรรนักเรียน

  ๑๗. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

  ๑๘. การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมที่จัดการศึกษา

  ๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

  ๒๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

  ๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

  ๒๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

   

  งานบริหารบุคคล

   
   

   

  นายกิตติชัย  โคงัน

  ๑. การวางแผนอัตรากำลังคน

  ๒. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  ๔. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ๖. การลาทุกประเภท

  ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ๘. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  ๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

  ๑๐. การรายงานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  ๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

  ๑๒. การออกจากราชการ

  ๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

  ๑๔. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

  ๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  ๑๘. การส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต

  ๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  งานบริหารงบประมาณ

  นางศศิธร โคตรโยธา   นางนงค์รักษ์เพชรราม

  ๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ

  ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 

  ๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  ๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  ๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  ๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

  ๗.การตรวจสอบติดตาม

  ๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  ๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  ๑๑. การวางแผนพัสดุ

  ๑๒. การกำหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้าง

   ๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเท

  ๑๔. การจัดหาพัสดุ

  ๑๕. การควบคุมดูแล  บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

  ๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

  ๑๗. การเบิกเงินจากคลัง

  ๑๘. การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน

  ๑๙. การนำเงินส่งคลัง

  ๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน

  ๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน

  ๒๒. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน

   

  งานบริหารวิชาการ

      นางสมพร  อ่อนทุม

           ๑. การพัฒนาสาระหลักสูตร
           ๒. การวางแผนด้านการวิชาการ
           ๓. การจัดการเรียนการสอน
           ๔. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
           ๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
           ๖. การวัดผล ประเมินผล 
           ๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ     

           ๘. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
           ๙. การนิเทศการศึกษา
         ๑๐. การแนะแนว
         ๑๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
         ๑๒. ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

              วิชาการ
         ๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

              วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  

         ๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

          แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                                               

          สถานศึกษา และสถานประกอบการอื่น
         ๑๕. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

               งานด้านวิชาการของสถานศึกษา
          ๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้    

             ใน สถานศึกษา
          ๑๗. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

              การศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติชัย โคงัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมพร อ่อนทุม

 • นางศศิธร โคตรโยธาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,158
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำปลาฝานาทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042702427 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทรงยศ จันทะลุน โทรศัพท์: 0872368487 อีเมล์: botandne@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]