โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
  2. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์
  3. สนับสนุนให้ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์วิชาชีพครูมาตรฐาน
  5. สร้างจิตสำนึกผู้เรียนรักและภูมิใจในท้องถิ่น  ชุมชน สถานศึกษาและประเทศชาติ
  6. สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
  7. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:49:52 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042702428 อีเมล์: keelek2526@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา สังชาตรี โทรศัพท์: 0883051049 อีเมล์: noohbig_25@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]