โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

     

              โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ   มีความรู้ควบคู่  คุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รักท้องถิ่นและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวไกลเทคโนโลยี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:49:52 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042702428 อีเมล์: keelek2526@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา สังชาตรี โทรศัพท์: 0883051049 อีเมล์: noohbig_25@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]