• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านตาลเลียน  ตั้งอยู่หมู่ที่    3   ตำบล    ช้างมิ่ง  อำเภอ พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47130    โทรศัพท์  042-165655   website http://www.tanlian.org

  Email  : tanlian2555@hotmail.com   

             จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อปีพุทธศักราช  2494  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล-ตำบลช้างมิ่ง 5 (ช้างมิ่งราษฎรฺวิทยา) โดยได้รับบริจาคที่ดินในการก่อสร้างจากนายเทียม  โสสุทธิ์  และนายอรดี สีพิมสาร  รวมกับที่ดินธรณีสงฆ์บ้านตาลเลียน  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  9  ไร่  3  งาน  99  ตารางวา  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันชื่อโรงเรียนบ้านตาลเลียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  นับรวมระยะเวลาในการเปิดทำการเรียนการสอนถึงปีการศึกษา 2563  เป็นเวลา   69  ปี

             ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

  ทิศเหนือ          จรดกับ   ที่ดินของ นายแก้ว  บาลลา

  ทิศใต้             จรดกับ   ถนนสาธารณะในหมู่บ้าน

  ทิศตะวันออก จรดกับ       ที่ดินของนายยันต์  บาลลา

  ทิศตะวันตก      จรดกับ    ที่ดินของนายสัมภาษณ์ แก้วกาไลย์  นายผดุง  บาลลา  นายวรกฎ  ทาอินทะ

             ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย จำนวน  5  หมู่บ้าน   บ้านตาลเลียน  หมู่ 3  บ้านตาลเลียนใต้  หมู่  16  บ้านหนองหวาย หมู่ 10  บ้านศรีวงศ์ทอง  หมู่ 7  และบ้านโนนคำ  หมู่ 13  ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้   พื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่ในระดับที่ต่ำ น้ำท่วมขัง ต้องการงบประมาณในการปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้สูงขึ้น  และงบประมาณสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่ และด้านอื่น ๆ อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลช้างมิ่ง  มีพื้นที่   9  ไร่  3 งาน 99 ตารางวา

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาลเลียน  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  229  คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ  240  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 12:30:27 น.

โรงเรียนบ้านตาลเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042165643 อีเมล์: tanlianschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุชานัน ศรีสร้อย โทรศัพท์: 0807570286 อีเมล์: krupookcy@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]