• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

   

  ๑.  คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน

  ๑.  นางสาววรัญญา  แก้วคำภา                       ม.๓      ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  ๒.  นางสาวจารุวรรณ  นนท์ไพรวัน                   ม.๓      รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  ๓.  นายอภิวัฒน์  อินทะเสย์                           ม.๓      รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  ๔.  นางสาวเบญญาภา  สมคณะ                      ม.๓       เลขานุการ

  ๒.  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
            ๒.๑  นางสาววรัญญา  แก้วคำภา                     ม.๓     หัวหน้าฝ่าย
            ๒.๒  นางสาวเบจพร  มูลแก่น                         ม.๓     รองหัวหน้าฝ่าย
            ๒.๓  เด็กหญิงฐิติมา  โสสุทธิ์                          ม.๒     กรรมการ
            ๒.๔  นางสาววรรณภา  ชาทองยศ                    ม.๓      กรรมการ                 

  ๓. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง       ประกอบด้วย

            ๓.๑  นางสาวจารุวรรณ  นนท์ไพรวัน                 ม.๓      หัวหน้าฝ่าย

            ๓.๒ นางสาวจงเกษม มุลนาลา                        ม.๓     รองหัวหน้าฝ่าย

            ๓.๓ นางสาวเบญญาภา  สมคณะ                     ม.๓       กรรมการ

            ๓.๔ นายรพีภัทร  โหมดนอก                          ม.๓      กรรมการ

  ๔ คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

            ๔.๑ นางสาวจงเกษม  มูลนารา                       ม.๓       หัวหน้าฝ่าย

            ๔.๒ นายทนงศักดิ์  สุจริต                              ม.๓       รองหัวหน้าฝ่าย

            ๔.๓ นางสาวพิมพ์รภัทร  ศรีพิมสาร                   ม.๓       กรรมการ

            ๔.๔ นางสาวญาณิศรา  ทับทานี                       ม.๓       กรรมการ

  ๕. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

            ๕.๑ นางสาวพิมพ์รภัทร  สีพิมสาร                    ม.๓      หัวหน้าฝ่าย

            ๕.๒ นางสาววรรณภา  ชาทองยศ                      ม.๓       รองหัวหน้าฝ่าย

            ๕.๓ นางสาวจารุวรรณ  นนท์ไพรวัน                  ม.๓      กรรมการ

            ๕.๔ เด็กหญิงประภัสสร  จันทะวงศ์                   ม.๒      กรรมการ

            ๕.๕ เด็กหญิงปิยะนุช  ธรรมพิทักษ์                    ม.๑      กรรมการ

  ๖. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย

            ๖.๑ นางสาวเบญญาภา  สมคณะ                     ม.๓               หัวหน้าฝ่าย

            ๖.๒ นางสาวเบญจพร  มูลแก่น                        ม.๓               รองหัวหน้าฝ่าย

            ๖.๓ เด็กหญิงญาณิศรา  ทับทานี                      ม.๓                กรรมการ

            ๖.๔ เด็กหญิงสลิลทิพย์  ธรรมพิทักษ์                  ม.๒               กรรมการ       

            ๖.๕ เด็กหญิงศศิตรา  นารินรักษ์                      ม.๒               กรรมการ

  ๗. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

            ๗.๑ นายอภิวัฒน์  อินทะเสย์                          ม.๓               หัวหน้าฝ่าย

            ๗.๒. นางสาวเบญจพร  มูลแก่น                       ม.๓               รองหัวหน้าฝ่าย

            ๗.๓ นางสาวญาณิศรา  ทับทานี                       ม.๓               กรรมการ

            ๗.๔ เด็กหญิงพิยะดา  โซ่เมืองแซะ                    ม.๓               กรรมการการ

  ๘.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

            ๘.๑ นางสาวสุกัญญา  ธรรมพิทักษ์                    ม.๓               หัวหน้าฝ่าย                          ๘.๒ นางสาวชลธิชา  สมบูรณ์                    ม.๓                รองหัวหน้าฝ่าย

            ๘.๓ เด็กชายภูรินทร์  โสสุทธิ์                          ม.๒                กรรมการ

            ๘.๔ เด็กชายรุ่งฟ้า  ลุนละคะ                          ม.๒                  กรรมการ

  ๙. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

            ๙.๑ นายรพีภัทร  โหมดนอก                          ม.๓               หัวหน้าฝ่าย

            ๙.๒ นายอภิวัฒน์  อินทะเสย์                          ม.๓               รองหัวหน้าฝ่าย

            ๙.๓ นายวัชรพล   ศรีวิชัย                             ม.๓                กรรมการ

            ๙.๔ นายมิ่งมงคล  ศรีชัย                               ม.๓               กรรมการ

            ๙.๕ นายธีรวัฒน์  มโนรักษ์                            ม.๓               กรรมการ

  ๑๐. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม

            ๑๐.๑  นางสาววรัญญา  แก้วคำภา                   ม.๓               หัวหน้าฝ่าย

            ๑๐.๒ นางสาวจารุวรรณ  นนท์ไพรวัน                ม.๓               รองหัวหน้าฝ่าย

            ๑๐.๓ นางสาวเบญญาภา  สมคณะ                    ม.๓               กรรมการ

            ๑๐.๔ เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วบู่                       ม.๒               กรรมการ

            ๑๐.๕ เด็กชายธนกร  อุ่นสิริ                           ม.๑               กรรมการ

  ๑๑. คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก 

            ๑๑.๑ นางสาวญาณิศรา  ทับทานี                     ม.๓               หัวหน้าฝ่าย

            ๑๑.๒ นางสาวจารุวรรณ   นนท์ไพรวัน                ม.๓              รองหัวหน้าฝ่าย

            ๑๑.๓ นางสาววรรณภา  ชาทองยศ                   ม.๓               กรรมการ

            ๑๑.๔ นางสาวสุกัญญา  ธรรมพิทักษ์                  ม.๓               กรรมการ

            ๑๑.๕ นางสาวชลธิชา  สมบูรณ์                       ม.๓               กรรมการ

  ๑๒. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเลขานุการ

            ๑๒.๑.นางสาวเบญญาภา  สมคณะ                    ม.๓                หัวหน้าฝ่าย

            ๑๒.๒ นางสาวญาณิศรา  ทับทานี                     ม.๓                รองหัวหน้าฝ่าย

            ๑๒.๒ เด็กหญิงฐิติมา  โสสุทธิ์                         ม.๒                กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 12:30:27 น.

โรงเรียนบ้านตาลเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042165643 อีเมล์: tanlianschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุชานัน ศรีสร้อย โทรศัพท์: 0807570286 อีเมล์: krupookcy@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]