• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย
  3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  5. จัดทรัพยากร เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

                 เป้าหมาย

  โรงเรียนบ้านตาลเลียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นคนดี มีปัญญา

  มีความสุข และรักความเป็นไทย โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้

  1.  มีความรู้และทักษะทางวิชาการตามมาตรฐานการเรียนรู้
  2.  มีความสำนึกในความเป็นไทย ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

            3.    มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                  รักการอ่าน และการเขียน

            4.    มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

            5.    มีทรัพยากร เทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ

   

   

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                               1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  2.  ซื่อสัตย์สุจริต

                     3.  มีวินัย

                     4.  ใฝ่เรียนรู้

                     5.  อยู่อย่างพอเพียง

                     6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

                     7.  รักความเป็นไทย

                     8.  มีจิตสาธารณะ

                    

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 12:30:27 น.

โรงเรียนบ้านตาลเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042165643 อีเมล์: tanlianschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุชานัน ศรีสร้อย โทรศัพท์: 0807570286 อีเมล์: krupookcy@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]