• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านหินแตก  ตั้งอยู่ที่บ้านหินแตก  หมู่ที่  8  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อวันที่  26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2500 โดยนายอำเภอพรรณานิคมเป็นผู้ก่อตั้ง  นายวิบูลย์  ทัศนพงษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  นายชาญ  พรมพิทักษ์กุล  เป็นศึกษาธิการอำเภอพรรณานิคม  นายสิงห์ทอง  บุญชูวิทย์  เป็นศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และนายลา  แก้วไชยา  เป็นผู้ใหญ่บ้านหินแตก  โรงเรียนบ้านโคกเป็นโรงเรียนแม่  ปีแรกเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีครูสอน  1  คน  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  20  คน  เป็นชาย  13  คน  หญิง  7  คน  วันหนึ่งสอน  5  ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  08.45  น.  ถึง  15.30  น.  หยุดพักกลางวันเวลา  11.30  น.  ถึง  12.30  น.  หยุดเรียนสัปดาห์ละ  2  วัน  คือวันพระและวันอาทิตย์  หยุดเรียนภาคต้น  ภาคกลาง และปลายภาค  ภาคเรียนละ  30วัน ต่อมา ได้เปลี่ยนวันหยุดเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  19  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2500

                  วันที่  14  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2501  ถึงวันที่  30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2510  สร้างห้องสมุดขนาด  3 x 6  เมตร  โดยนายวันทา  ทิพม่อม  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโดกเป็นผู้ดำเนินการและนักการภารโรงจากโรงเรียนอื่นอีก  2  คน  คือนายเทือง  วุฒิสาร  และนายประเมิน  แก้วก่า 

                  วันที่  31  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2501  ถึงวันที่  25  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2502  สร้างอาคารเรียนขนาด 7 x 9  เมตร

                  วันที่  27  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2502  นายวิบูลย์  ทัศนพงษ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

  บ้านดอนม่วย  นายเฉลิม  รัตนะ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโดกเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหินแตก

                  วันที่  1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2510  นายเฉลิม  รัตนะ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 

  นายกมล  สุทธิโคตร  ครูใหญ่บ้านท่าสะอาดเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหินแตก

                  วันที่  5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2511  นายกมล  สุทธิโคตร  ย้ายสับเปลี่ยนกับนายสังข์ทอง  พลไชย  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

                  วันที่  10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2531  นายธรรมรงค์  ทิพชาติ  ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านนาถ่อนมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหินแตก

                  วันที่  4  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สน.002  ขนาด  3  ห้องเรียน  430,000  บาท

                  วันที่  15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2525  นายบุญสอง  เพชรพรรณ  ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ  นายชำนาญ  อิ้มพัฒน์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านขมิ้นมาดำรงตำแน่งแทน  และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2535

                  วันที่  13  เดือนกันยายน พ.ศ.  2536  นายเติม  กางทอง  ครูให้โรงเรียนบ้านสมสะอาด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหินแตก

                  วันที่  22  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2537  นายวีระพงษ์  โพธิ์ศรี  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหินแตก

                  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2546  นายวีระเทพ  เนียมหัตถี  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม  มาบรรจุตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหินแตก

                  วันที่  16  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2547  นายวีระเทพ  เนียมหัตถี    ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนครและนายยุทธนา  อุทโธ  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าลาด   อำเภอพังโคน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหินแตก

                  วันที่  3  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2548  นายวิจิตร  กิณเรศ  ผู้อำนวยการบ้านโนนอุดม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก  และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30  กันยายน  2551

                  วันที่  24  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2552  ว่าที่ร้อยตรีจารึก  จันทร์นามวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาวัด  อำเภออากาศอำนวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  3  ได้รับคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก 

                  วันที่  30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  ว่าที่ร้อยตรีจารึก  จันทร์นามวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก  ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำข่า  อำเภอพรรณานิคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 

                  วันที่  31  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  นายสุเมธ  ศรีประภา  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก ( 30  เมษายน  2556 ) พ.ศ.2559   มี นายกิตติภาคย์  ผางละมัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                       ปัจจุบัน พ.ศ.2563   มี นางนันทา  บุรีแสง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน             

                  1.  นางนันทา  บุรีแสง   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  2.  นายศุภฤกษ์  มะลิทอง   ตำแหน่งครู

                  3.  นางสาวพรพรรณ  อุตหลุด   ตำแหน่งคร ู

                  4.  นางวิภารัตน์  ศรีภูม   ตำแหน่งครู     

                 5.   นายฤทธิชัย  ศิริบุตร  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

                  6.   นางสาวอรทัย  ภูวิเศษ   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

                 7.  นางสาวชไมพร  ชาติชำนิ  เจ้าหน้าที่ธุรการ

                8.    นายรัตน์  แก้วไชยา  ตำแหน่งนักการภารโรง (อัตราจ้าง)

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-04 10:24:33 น.

โรงเรียนบ้านหินแตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hintakschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชไมพร ชาติชำนิ โทรศัพท์: 0 อีเมล์: chamaiporn48821@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]