• คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑   เด็กหญิงกัญญารักษ์  จันทวงศ์            ประธานสภานักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  ๒    เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาแตว              รองประธานสภานักเรียน

  ๓   เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาแตว                ฝ่ายวิชาการ

  ๔   เด็กหญิงเปรมวดี  บุญผาย                   ฝ่ายปฏิคม       

  ๕   เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมวันนา                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์       

  ๖   เด็กชายเอกลักษณ์  กาบแก้ว                ฝ่ายพัฒนากิจกรรม

  ๗   เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วไชยา               ฝ่ายเหรัญญิก

  ๘   เด็กชายพิตรพิบูล  กลัดกลาง                ฝ่ายปกครองวินัยสารวัตรนักเรียน

  ๙   เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองสวัสดิ์              เลขานุการ

                                   นางวิภารัตน์  ศรีภูมิ          ครูที่ปรึกษากรรมการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-04 10:24:33 น.

โรงเรียนบ้านหินแตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hintakschool@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]