• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                         1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2

                         2.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

         3.  ปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 2,  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                        4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  เป้าหมาย

        1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        2.  ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต

                        3.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกำลังกาย

        4.  ผู้เรียนมีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        5.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-04 10:24:33 น.

โรงเรียนบ้านหินแตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hintakschool@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]