• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •            โรงเรียนบ้านหินแตก  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ 

  คุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตาม

  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติ

  ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  บนพื้นฐานความเชื่อว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  โดยความ

  ร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-22 09:47:23 น.

โรงเรียนบ้านหินแตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hintakschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชไมพร ชาติชำนิ โทรศัพท์: 0 อีเมล์: chamaiporn48821@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]