โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๐๒  ใช้ศาลาวัดบ้าน

  หนองหญ้าปล้องเป็นอาคารเรียน  โดยนายศิริ  ปรัชญา  นายอำเภอพรรณนานิคม (ขณะนั้นอำเภอพังโคนยังมีฐานะเป็นตำบล) มีนายมานพ  นามละคร  รักษาราชการแทนครูใหญ่  มีครูคนเดียวซึ่งแยกออกมาจากโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

                  ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๖๔,๐๐๐  บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ใช้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ซ    จำนวน   ๑   หลัง  ๒   ห้องเรียน    ส่วนที่ดินได้รับการบริจาค จากนายมาก  หลักทอง  สร้างอาคารเรียนเสร็จปี พ.ศ.๒๕๑๓ จึงย้ายจากศาลาวัดมาเรียนในโรงเรียนนี้  เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๑๔

                  ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม แบบ ๑/๓  ราคา  ๑๖,๐๐๐  บาท

                  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓  นายวิทิต  แก่นท้าว  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕

                  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔  บรรจุและแต่งตั้งนางสาวทองพูน  มายูร ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒

                  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖  นายวิไล  สุวรรณชัยรบ  เกษียณอายุราชการ

                  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖  บรรจุและแต่งตั้งนายวิจิตร  สัพโส  ตำแหน่ง ครู ๑ ระดับ ๑

                  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๗  นางลำไย  กาญจนกัณโห  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓

                  ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน  ราคา  ๔๓๐,๐๐๐  บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน )  มีข้าราชการครู  ๖  คน

                  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗  นายจรัส  สาขามุละ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้าน

  สร้างขุ่ย  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร และย้ายนายพิมล  เทพิน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ระดับ  ๕

                  วันที่ ๑๕ เมษายน  ๒๕๒๘  นายศึกษา  ปัญญาประชุม  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครู ๒ ระดับ ๒

                  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐  นางเรืองรอง  วะชุม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๔

                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ  ฝ.๓๐ พิเศษ ขนาด ๑/๔ ชุด ราคา  ๑๕,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

                  ปีการศึกษา  ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๖/๒๖ ราคา ๒๒๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๒  นายชัยณรงค์  วงค์ศรีลา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๕

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.) จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) และมีหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้มาขุดบ่อน้ำตื้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ลึก  ๙ เมตร

            วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  นางจันทร์สวาท  พุฒศรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๕

            วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  นายสุนทร  สีแดงเดช  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗

            วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒  เลื่อนและแต่งตั้งนายพิมล  เทพิน  ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๕๕ ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ ๗  ตามคำสั่งที่ ๓๕๓/๒๕๔๒

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่าและชาวบ้าน จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สร้างรั้วโรงเรียน และสร้างส้วมนักเรียน ๑ หลัง  ๔  ที่นั่ง

            วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕  นางเกษร   วัฒนะสุระ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๔

            วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕  นางผกากรอง  ชินมาตย์  และนางทรงจันทร์  เทพิน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗

            วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร เลื่อนและแต่งตั้ง

  นายพิมล   เทพิน  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้สถานศึกษาทุกแห่งสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖

            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗  นายสุนทร  สีแดงเดช  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงและนางทรงจันทร์  เทพิน ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)

            วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  นายพิมล    เทพิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เกษียณอายุราชการ 

            วันที่   ๑๒   ธันวาคม  ๒๕๕๖  นางละอองเดือน   คนยัง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

            วันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางละอองเดือน   คนยัง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด  อำเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร และแต่งตั้ง นายวิจิตร    สัพโส  ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง          วันที่  ๒  กันยายน ๒๕๕๘ นายครรชิต   วงค์แต้ม  บรรจุแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  นายครรชิต   วงค์แต้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

  ได้รัยคำสั่งย้าย ในการประชุม กศจ. สกลนคร  ครั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำรงตำแหน่งใหม่

  คำสั่งย้าย นางสาวพณารัตน์  บุตรชารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา มาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒  ที่  ๗๕๕/๒๕๕๙  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 0833577806 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล โทรศัพท์: 0864585322 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]